מאמרים

דיבורים בטלים לפני התפילה (תגובה)

היכל הבעש״ט

אזהרותיהם של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי שלא להשיח שיחה בטלה קודם התפילה. (בתגובה לדברי הכותב בגל' יט עמ' סו).

היכל הבעש"ט, כ (תשרי תשס"ח), עמ' קצד

 

דיבורים בטלים לפני התפילה

במאמר "הזהירות שלא לדבר שיחות חולין לפני התפילה בעולם החסידות" שבגל' יח, לא הובאו (בעמ' סו) מתורת חב"ד אלא דברי אדמו"ר האמצעי באגרתו: איש את רעהו יחזק לעשות חוק קבוע לשעה זאת ע"פ אנשים ממונים נאמנים, לקבל עליהם שלא ישיחו שיחה בטלה קודם התפלה ומכש"כ בעת התפלה עד גמר התפלה ממש (יעו"ש באורך יותר).

ויש להוסיף עליו את דברי אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' ב"תקנות דלאזניא" (אגרות-קודש עמ' קג): וגם לא ישיחו שום שיחה בבית המנין קודם תפלת השחר, אפילו לדבר מצוה... להעיד באמת שזה האיש נזהר כנ"ל שלא ישיח שיחה קודם התפלות לעולם.

ועוד באגרת המיוחסת ברוב כתה"י לאדמו"ר הזקן (ובאחרים לאדמו"ר האמצעי או אדמו"ר ה'צמח צדק'): ואי לזאת מעי מעי אוחילה, להיות כל איש זהיר ונזהר ברוחו במאד מאד מלדבר דברי חול ומלין דעלמא לפחות שעה א' קודם התפלה של שחרית וחצי שעה קודם תפלת מנחה (שם, עמ' שעה).

ובאגרת אחרת של אדמו"ר האמצעי (שם, עמ' רלא): והנה לבעל עסק יש דרך אחר מצד אחר, והיינו כאשר ישימו אל לבם בכל בוקר בעמדם אשר המה מבלים כל כח מוחם ולבבם בהבלי העולם... אז ישבר לבו בקרבו ולא יגיל וישמח לדבר בעניני עסקיו קודם התפילה בהרחבת תנועה והתפשטות וכו' ואזי יכיר את מקומו השפל היטב כי צריך יותר להכנת הנפש ביגיעה רבה דוקא בשעה זאת שהיא שעת התפילה... ואם לא בשעה זאת הרי מיד יפול בעסקיו הטורדות שלא יועיל לו אז שום התבוננות וכו' (הובאו דבריו בקצרה גם ב'קונטרס התפלה' לאדמו"ר מוהרש"ב, אות טז).

ועוד באגרות אדמו"ר האמצעי: ואי לזאת באתי בגזירת עירין פתגמין... ויתרחקו קודם התפלה בתכלית מדברים בטלים המאבדות הנפשות להביאם לכל מיני פריקות עול, ומכ"ש שלא ידברו בשעת התפלה ח"ו (שם, עמ' רסה).

מאמרים דומים

-