מאמרים

ישמעאל

עלים לתרופה

הוספה לליקוט בגל׳ תמב-תמד בנוגע לענינים יקרים בקשר לישמעל, הגלות והקליפה.

ישמעאל

בגל' תמב-תמד נלקטו עניינים יקרים בקשר לישמעאל, הגלות והקליפה.

וראה זה מצאתי בסה"ק 'אור השבת', הנדפס בסוף 'אור התורה' להרה"ק מוה"ר שלום תאומים זצ"ל (בן אחיו של בעל הפמ"ג זצ"ל), עמ' תשכב, וזלה"ק:

ואתה המעיין האהוב עשה אזניך כאפרכסת, ותראה מפלאות תמים דעים. כמו שארץ ישראל היא שורש וחיות הארצות, ולשון הקודש הוא החיות מכל הלשונות, וישראל הם החיות מכל האומות.. לפי שהאומות הם מהקומה השמאלית הטמאה, ומלכות ישמעאל הראש והצואר מהקומה, ולזה עיקר שליטתם בהריגות ושחיטות הצואר בסכיניהם, שהוא חלק שרשם מע' אומות, ולפיכך ידו בכל. ולזה גלות העיקרי הוא תחת ישמעאל, כאשר אמרו ז"ל תחת אדום ולא תחת ישמעאל. וכאשר תשקע ממשלת השר שלהם ואז יתבטל הראש והצואר מהקומה הטמאה, וממילא כל הגוף ילך לאיבוד ותצפה לרגלוי דמשיח, כי אז יגמור זמן הצירוף והזיכוך הגדול לטהרנו מטומאתנו.. ונעלה לציון ברינה ועין בעין נראה בשוב ה' שבות עמו במהרה בימינו אמן סלה. עכ"ל. (ועיי"ש עוד רמזים לגלות ישמעאל בדברי הגמ' שבת דף עז ע"ב דדייר באגמ"י [ב'ין א'ומות ג'וים מ'לכות י'שמעאל] ובעי לכרכושי בק"י).

על המובא כאן בשם רז"ל "תחת אדום ולא תחת ישמעאל", ציין המו"ל שמהגמ' שבת דף יא ע"א משמע להיפך. גם ב'עלים לתרופה' הנ"ל תמהו על לשון זה המובא שם מרבינו בחיי (דברים ל, ז) ומפי' הש"ך עה"ת (פ' תולדות), ורמזו שגם ב'מגלה עמוקות' פ' משפטים כן הוא. ובאמת שזו גירסת רבינו חננאל בגמ' שבת שם, ובלשון זה נקטו עוד מרבותינו הראשונים והאחרונים. ואכמ"ל.

עוד הביאו (בגל' תמד) מכמה ספרים, שאין גרים מישמעאל. ועד"ז איתא במאמרי אדמו"ר בעל ה'תניא' זצ"ל משנת תקס"ב (עמ' תקה-תקז): וזהו הטעם למה שלא ימצא גרים מאומה ישמעאלים כ"א דרך מקרה פעם בשמיטה כו', והוא מפני שיצאו מאברהם קודם שמל עצמו וכו'.. וזהו כשצוה לו למול כו' אמר לו הנה בריתי כו', פי' כשתמול את בשר ערלתך ולא יוכלו עוד הקליפות להגביה א"ע ולינק כו' אז והיית לאב המון גוים, פי' שתוכל אז דוקא לברר מהם ולעשות מהם גרים.. ומילת ישמעאל היתה כדי שלא יהי' קליפה קשה במאד, כי הוא פרא אדם ואם לא הי' נימול לא היו יכולין לסובלו [נוסח אחר: ולולא שמל אותם היו מחריבין העולם]. ולכן אינם עתה עובדי ע"ז ככל האומות כו' כידוע. וגם לכן אינן מתגיירים מהם מזה הטעם כנ"ל.

עוד נתבאר בתורתו של אדמו"ר בעל ה'תניא', מדוע ניגוניהם של הישמעאלים הם בעצבות ומרירות (דהיינו מצד הגבורה), אע"פ שהישמעאלים עצמם הם מבחינת החסד. יעויין בס' 'מגדל עז' (עמ' תנד-תנה) ובקובץ 'היכל הבעש"ט' (גל' ניסן תשס"ה).

 גל' רעו

מאמרים דומים

-