מאמרים

תיקון לטעויות הבעל-קריאה

התקשרות

מבהיר שמנהגו של הגר"י לנדא ע"ה לתקן את הבעל-קריאה גם כשטעה בניגון הטעמים לא היתה הקפדה מוחלטת, אלא בעיקר כשבעל-הקריאה היה אחד מבניו שי'.

תיקון לטעויות הבעל-קריאה

            במ"ש אודות מנהגו של הרה"ח הגר"י לנדא ע"ה לתקן את הבעל-קריאה גם כשטעה בניגון הטעמים, הנה ביררתי אצל בנו הרה"ח ר' אלי' שליט"א, והבהיר שלא היתה זו שיטה של הקפדה מוחלטת "כך ולא אחרת", וגם לא בדרך קבע, אלא בעיקר כשבעל-הקריאה היה אחד מבניו שי'.

            לא יעלה על הדעת שהגר"י הנ"ל יורה הלכה לרבים בניגוד לדעת כ"ק אדמו"ר הרש"ב זצ"ל, והרי בדידיה הווה עובדה שטעה שתי טעויות בקריאת התורה – ושתיהן משנות את פשט הכתובים – ואדמו"ר הרש"ב לא החזירו בשעת הקריאה, ורק העיר לו על כך מאוחר יותר.

            ומעשה שהיה כך היה: באחת השנים, בשבת פ' ויחי, סעד הגר"י לנדא כדרכו על שולחנו של אדמו"ר הרש"ב, והרבי אמר לו: בקריאת-התורה היום טעית פעמיים: בפסוק "מטרף בני עלית" [מט, ט] קראת את המלה "מטרף" במרכא במקום בטפחא (וזה משנה את משמעות המשפט, "מטרף בני [יוסף]" או "בני [יהודה] עלית"), ובפסוק "ויראו אחי יוסף" [נ, טו] קראת את המלה "ויראו" בשבא נע כמו "וייראו" בשתי יו"דים (והוא מלשון י?ר?אה), במקום "ויראו" ביו"ד אחת בשבא נח (שהוא מלשון ראיה). – כפי שמספר זאת הרה"ח ר"מ שוסטרמן ע"ה בעל-הקריאה בבית-מדרשו של כ"ק אדמו"ר בספרו "למען ידעו.. בנים יולדו" (עמ' 139), ששמע בעצמו מהגר"י לנדא.

מאמרים דומים

-