מאמרים

אודות הגרי"ל צירלסון (תגובה)

נחלת צבי

תיאור קשריו של הגרי"ל צירלסון (רבה של פרילוקי ואח"כ רבה של קישינוב) עם אדמו"רי חב"ד

 

נחלת צבי, ה (תמוז תשנ"א), עמ' קלח–קלט

 

הרב צירלסון הי"ד

                   בקובץ ד' ע' קכד-קכו צויינה שייכותו לחסידות של כאו"א מהחותמים על ה"קול-קורא" – לבד מאשר אצל הרה"ג רי"ל צירלסאהן הי"ד שלא נזכר דבר וחצי דבר מהסתופפותו אצל צדיקי דורו. ולזאת הריני לתקן מעוות זה עפ"י המסמכים אשר בארכיונו (מס' 696 במחלקת כתה"י שבספרי' הלאומית בירושלים).

                   קשרים ישירים אל אדמו"רי חב"ד מוצאים אנו בהתכתבותו עם האדמו"ר מוהרש"ז מקאפוסט ואחיו האדמו"ר מוהרש"נ מבאברויסק (נכדי אדמו"ר ה'צמח-צדק' מליובאוויטש), וכן עם האדמו"ר מוהרש"ב מליובאוויטש (אף הוא נכד אדמו"ר הצ"צ) ובנו אדמו"ר מוהריי"צ. עם הראשונים קשריו הם בשאלת עצות וברכות כחסיד לרבו, ואילו עם האחרונים קשריו הם בעניני הכלל.

                   הרה"ג ר' שלמה יואל שרמן מרובנא כותב אליו בשנת תער"ב: "גם אודיעך אשר הרב התורני [ר' משה] ראזינבלום אשר למד אתך בצוותא אצלי (והוא כעת מנהל הישיבה תומכי תמימים בלויבאוויץ), יש לי ממנו מכתבים וזוכר למדך אתו ביחד". ואודות שייכותו של הגרש"י שרמן לחסידות חב"ד ידוע לנו ממה שמספר על עצמו ב'שדי חמד' (הוצאת קה"ת עמ' א'תשפט): "וכבר היה לי בזה הרצאת דברים עם שני גדולי הדור... הרה"ג מוה"ר ישראל נח ז"ל בן הצ"צ נבג"ם כו' והראה לי הרה"ג מוהרי"נ כתיבת יד שו"ת מר אביו... ועכ"פ בזה הסכימו רבותי נוחי נפש זי"ע מוהרי"ן מניעזין וכו'". ועוד שם (בעמ' א'תקסח): "אספרה כמו מה ששמעתי מפה קדוש מורי הרב הקדוש מוהר"ר הלל ז"ל מפארעץ שהיה תלמיד מובהק דהרה"ג הקדוש מוהרמ"ם ז"ל מליבאוויץ בעל הצמח צדק [וקודם לכן תלמידו של כ"ק אדמו"ר האמצעי מוהר"ד מליובאוויץ] כו'" (עיי"ש שהצ"צ אמר דבר הלכה ששמע מזקנו אדמו"ר בעל התניא מה ששמע ממורו הה"מ ממעזריטש בדבר תולעים שלא פירשו).

                   בשנת תרפ"ו מקבל הגרי"ל צירלסון מכתב מאת ידיד נעוריו ר' יעקב בלינקו הכותב לו: "אנכי ידעתיך שורק, נטע רך, נער אשר גם במעלליו יתנכר, ואז תורה למדת, השיטות הקשות והסוגיות בש"ס אצל הרב ר' ליב האפט המרא-דאתרא דקאזעלעץ". ור' ארי' ליב האפט הי' מחסידיו של אדמו"ר הצ"צ (ואח"כ תלמידם של בניו ונכדיו), ובהסכמתו לספרו "דברי טעם" (ווארשא תרס"ד) כותב עליו האדמו"ר מוהרש"ב מרעציצא (נכד הצ"צ): "המחבר שי' היה חשוב מאד בעיני כ"ק אאזמו"ר נ"ע". באגרות-קודש מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מליובאוויטש נדפסה אגרת שכתב אליו הרבי נ"ע במענה לשאלתו בדבר מצות מכונה.

                   עוד מצויות בארכיונו הנ"ל אגרות ששלחו אליו מערים שונות בבקשה שיאות לקבל את הרבנות במקומם, והכותבים מקפידים לציין את עובדת היותם נמנים עם חסידי חב"ד; וכך כותבים לו בשנת תרס"א מק' פאריטש: "ידע כת"ר אשר כל אנ"ש משתוקקים להתקשר את כת"ר.. ונשלח איה"ש אנשים נבחרים עם כתב הרבנות". ובשנת תרס"ד מק' ראסטאוו: "..יען כי נכספה נפשי שיהי' אצלינו הרב מאנ"ש חב"ד, לשמוע מפיו דברי אלקים חיים". ובשנת תרס"ה מק' ליבוי שבקורלאנד: "בהמ"ד דאנ"ש כולנו כאיש אחד בוחרים בחיבה יתירה את כמע"ל".

                   הרה"ח ר' אהרן גוטהילף כותב אליו בשנת תרס"ד מק' רעזיצא: "הן אני מאנ"ש שי' דפאלאצק, והסתופפתי בצל כ"ק אדמו"ר נבג"מ בקאפוסט בצוותא חדא עם כת"ר בחגה"ש דשנת תרנ"ו ודשנת תרנ"ט.. אני מתגורר פה רעזיצא ע"פ עצת כ"ק אדמו"ר שליט"א דבאברויסק לחזור ד"ח בכל ש"ק לפני עם קדש אנ"ש שי' הנמצאים פה.. והעמיסו עלי אנ"ש דפה לכתוב לכת"ר אולי יתרצה כת"ר לעקור דירתו לפה לקבל עול הרבנות דפה.. גם האשכנזים כולם מסכימים ע"ז".

                   הרה"ג החסיד ר' שלום אלי' שטאם (רב בסמיליאן ואח"כ בהורודוק) מבקש מהגרי"ל צירלסאהן שימליץ עליו לקבלת הרבנות בעיר פלונית, וכותב: "כאשר נהגנו ידידות וריעות בהיותינו יחד בקאפוסט חג השבועות ערך תרנ"ו כו' בטח זוכר כת"ר כאשר חזרנו יחד [את מאמרי הרבי] על פני השדה".

                   רבה של רודניא, הרה"ג ר' ישראל יצחק ראזין (שהי' גם בין החסידים שהכינו לדפוס את הס' "מגן אבות" של האדמו"ר מקאפוסט) מזכיר במכתב אל הגרי"ל צירלסאהן את העובדה כי הגרי"ל הסכים לוותר על משרת רבנות מסויימת לטובת חתנו של האדמו"ר מקאפוסט "לפני ולפנים משורת הדין".

                   במאמרו על הגרי"ל צירלסאהן בכתה"ע "המסלה" (נ.י. גל' תשרי-כסלו תש"ב) כותב הרה"ג ר' ניסן טעלושקין ע"ה (בעהמח"ס טהרת-מים) את אשר שמע אודותיו מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש נ"ע: "הרב צירלסון למד בבחרותו כשלש שנים - תרל"ו-תרל"ח - בניעזשין אצל אדמו"ר הרה"צ ר' ישראל נח זצ"ל [בן אדמו"ר הצ"צ] וסמך אותו בסמיכות חכמים, והי' מהללו בגודל כשרונותיו. וכשנסתלק אדמו"ר מהרי"נ זצ"ל נתקשר לאדמו"ר הרה"צ ר' שלמה זלמן זצ"ל מקפוסט, והי' נחשב מגדולי מקושריו - שלא לפי ערך שנותיו... ולהיות מהרי"ל צירלסון ז"ל בלשן ויודע היטב שפת המדינה שלחו כ"ק אדמו"ר מקאפוסט ללובאוויטש [לאדמו"ר מוהרש"ב נ"ע] בהצעה שיקבלוהו בתור בא כח לנסוע לוועידות והאסיפות דקאוונא, פטרבורג ומאסקווא". [ועיי"ש עוד בפרטי האסיפות שפעל בהן בשיתוף פעולה עם אדמו"רי חב"ד ורבני החסידים].

                   ולא ציינתי כאן למה שנתפרסם כמה פעמים בעתון כפ"ח אודות חסידותו של הגרי"ל צירלסאהן, היות ובד"כ אלו דברים מגמתיים שאין להם על מה שיסמוכו - ואני לא באתי אלא להסתמך על תעודות ומסמכים מוצקים.

מאמרים דומים

-