מאמרים

"חיקוי" הצדיק במשנת אדמו"רי פולין (תגובה)

כפר חב״ד

״ראיתי את חילוקי הדיעות שהדפסתם בקשר לחיקוי האדמו"ר, וכדאי להביא מה שמצאתי בסה"ק "נועם אלימלך" להרבי ר' אלימלך מליזנסק זצ"ל״.

"חיקוי" הצדיק במשנת אדמו"רי פולין

ראיתי את חילוקי הדיעות שהדפסתם בקשר לחיקוי האדמו"ר, וכדאי להביא מה שמצאתי בסה"ק "נועם אלימלך" להרבי ר' אלימלך מליזנסק זצ"ל.

וזלה"ק בפרשת קדושים ד"ה אל תפנו אל האלילים: התנועות של הצדיקים מתוקים וטובים לרואיהן, כי מכח הנשמה היא התנועה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל אשר כל הטוב בו. ולזה כשאדם עושה תנועות חבירו אינה מקובלת לשום אדם, מחמת שאינו שלו ולא הי' נשמתו באבר ההוא כשעשה התנועה והיא בלא קדושה. והוא ר"ל כעבודה זרה שעושה תנועה שאינו חלק אלקות וכו'. ואלקי מסכה לא תעשו לכם, פירוש לא תעשו לעצמכם כמסכה בתנועות כוזבת שאין בהם חיות אלקות וכו' (ועיי"ש עוד בסוף פרשת אמור ד"ה ובחמשה עשר ודו"ק).

ומבהיל הוא מכתבו של הרה"ק רבי אלעזר בנו של הנוע"א, בשמו, וזלה"ק: מכתבו הגיעני, והראתיו לכבוד אאמו"ר נ"י ויזרח לנצח. והיה בקראו בו תסמר שערותיו ונזדעזעו אבריו בראותו שיש בעולם שטותים ודברי הבלים ופתיים כאלו. כי נראה מתוך שאלותיו שעיקר נסיעתו להיות אצל הצדיקים ואנשי מעשה אינו למען ילמוד ממעשיהם ויראתם וקדושתם ופרישותם וגודל תשובותיהם וחרטותיהם בכל עת ובכל רגע וכו', אבל רום מעכ"ת אינו לומד מן הצדיקים יראתם, רק שרואה תנועותיהם הנראים והנגלים, וסובר מי שעושה ונוהג בזה נקרא בשם חסיד כו'. ומן הראוי שלא לכתוב ולהשיב שום תמונת אות, אך הנני משיב לו מפני הכבוד.

כך אמר אא"מ: מי שהוא שואל אם לומר זמירות אלו או לזולתם, ואם לומר שה"ש בעת הזאת או באחרת, ושאר שטותים כאלו אשר במכתב כו', ואמר לי אא"מ בזה הלשון: כתוב לו איזה הנהגות הנאמרים אפס קצהו מהם אשר יעשה האדם וחי בהם להגיע לעבודת הבורא ב"ה וב"ש באמת וכו' (המכתב בשלימותו נדפס ב"אור אלימלך" ע' קעב, קחנו משם).

והראה לי הספרן ד"היכל מנחם" בבארא פארק, את דברי האדמו"ר בלקו"ש חלק ח' עמ' 116 על ה"נועם אלימלך" שהובא ונתבאר בדברי הצ"צ. יעו"ש.

גם בסה"ק "אגרא דכלה" (פרשת עקב ד"ה ובתבערה) כתב מעין זה בזה"ל: הנה יש אנשים אשר רוצים להתנהג בדרכי החסידות ורואים הנהגת הצדיקים אשר אש אהבת הבורא בוער בקרבם וכו', והנה אנשים פחותי הדעת כשרואים תנועת הצדיקים סבורים שעיקר החסידות הוא התנועות הללו וכו', ובאמת עינים להם ולא יראו כי לבם חסר וריק מאהבת הבורא ית"ש ועושין כמו הצדיקים כל תנועותיהם והם דמיונות שוא כו'. על כל אלה מקציפים הייתם את ה', כי אין זה רק אל הצדיקי אשר עושים כל אלה מאהבת הש"י, משא"כ הרוצים להיות כמו הצדיקים ועושים כמעשיהם וכתנועותיהם הוא דמיון עבודה זרה כו'.

ולכאורה יש ללמוד מכל הנ"ל ק"ו לחסידות חב"ד שתובעת פנימיות.

מאמרים דומים

-