מאמרים

שחייה בברכת "מגן אבות" (תגובה)

כפר חב״ד

על המנהג שהש"ץ כורע בתחילת ברכת מעין שבע. (בתגובה לדברי הכותב בגל' 959 עמ' 97).

כפר חב"ד, 962 (י"ג אב תשס"א), עמ' 94

 

שחייה בברכת "מגן אבות"

ב"בירורי מנהגים" שבגל' 959 (עמ' 97), הובא מנהגו של אדמו"ר זי"ע שבהיותו ש"ץ היה כורע בתחילת ברכת מעין שבע.

ויש להעיר, שלפני כמה עשרות שנים ערכו באחד מבתיכ"נ חב"ד בירושלים "מנהגי חב"ד בתפילה", וכללו בהם את המנהג הנ"ל שהש"ץ שוחה בתחילת ברכת מעין שבע. כל המנהגים הללו היו לעיניו של הרבי, והוא העביר קולמוס על מנהג זה – דהיינו שאינו הוראה לרבים.

מאידך גיסא, כתב בשו"ת זכר יהוסף להרה"ג ר' יוסף זכריה שטערן (או"ח ח"ב סי' צ) בזה"ל: ושוב נודעתי כאשר חקרתי על מנהג העולם, שכן המנהג בפשיטות בכל מקום לכרוע בתחלת ברכה אחת מעין שבע. עכ"ל.

לפיכך נראה לכאורה, שאף כי אינו הוראה לרבים, אבל גם אינו מנהגם של יחידי סגולה הבאים בסוד ה' בלבד, והנוהג כן אינו מן המתמיהין ואין מזניחין אותו.

מאמרים דומים

-