מאמרים

כתבי הדא"ח שהרבי הציל מפריז

שטורעם.נט

"הכתבים משל אבא זצ"ל שניצלו מפריס ע"י רבנו. כמה טרח ויגע הדר"ק [=הדרת קדשו] על גאולה זו. כמה זמן היקר מכל יקר הוציא עליהם"

 

כתבי הדא"ח שהרבי הציל מפריז

 

בספרייתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע נמצאים 'ביכלאך' דא"ח רבים, שכוללים "הנחות" של הרה"ח ר' דוד צבי חן זצ"ל ("הרד"צ חן") מתורותיהם של אדמו"רי חב"ד, "ביאורים" שרשם עליהם הרד"צ, וכן הגיגי חסידות מ"דרושי עצמו" וחידושים בנגלות התורה.

 

[יעויין גם בס' מאמרי אדמו"ר מהר"ש משנת תרל"ט (עמ' שמו-שנ), ששם נדפסו "ביאור לד"ה והמשכילים" וכן "הבנת המאמר מר' דוד צבי הירש ב"ר פרץ מטשערניגאוו", שאדמו"ר הרש"ב העתיקם בכתיבת יד קדשו לתוך ספר ההנחות שלו משנת תרל"ט]. 

 

כתבים אלו הגיעו אל הרבי מירושלים, מעזבונו של הרב אברהם חן ע"ה, בנו של הרד"צ.

 

אך כיצד הגיעו הכתבים לידי הרב חן בירושלים?

 

על כך נמצאנו למדים מתוך מכתבו של הרב חן אל הרבי, בערב ר"ח אלול תשט"ז:

 

הכתבים משל אבא זצ"ל שניצלו מפריס ע"י רבנו. כמה טרח ויגע הדר"ק [=הדרת קדשו] על גאולה זו. כמה זמן היקר מכל יקר הוציא עליהם. כמה כחות הושקעו כאן לכך, כמה קשרים נוצלו. בתוך הכרכים יש גם משל אבא זצ"ל בעצמו בנגלה ובנסתר...

 

יש לציין, שבמשך תקופה ארוכה היה כ"ק אדמו"ר זי"ע מתפלל בבית-הכנסת שבו כיהן הרב חן ברבנות, בפריז.

 

באותו מכתב נחשפים דברים חשובים אודות חזרתו של מר שז"ר ליהדות על-ידי הרב חן, ועוד דברים רבי-ענין, אך סתומים...

 

להלן תצלום חלקו השני של מכתב הרב חן אל כ"ק אדמו"ר. תשובתו של הרבי נדפסה ב'אגרות-קודש', יג, עמ' תמו-תמז.

 

מאמרים דומים

-