מאמרים

"נוהג את מלכותו ברמה בכבוד ובאהבה"

שטורעם.נט

כ"ף אדר ב' הוא יום היארצייט של הרה"ח הרה"ג ר' ניסן טעלושקין ע"ה. עם היותו מופלג בזיקנה מכ"ק אדמו"ר זי"ע, היה בטל אליו בתכלית הביטול.

 

בכ"ף אדר ב' הוא יום היארצייט של הרה"ח הרה"ג ר' ניסן טעלושקין ע"ה.

עם היותו מופלג בזיקנה מכ"ק אדמו"ר זי"ע, היה בטל אליו בתכלית הביטול.

לפנינו מכתב שכתב הרב טעלושקין – בשנת תשי"ג – אל ידידו הרה"ח ר' אברהם חן ע"ה, כנראה במענה לשאלתו-התעניינותו באופן ההנהגה של כ"ק אדמו"ר זי"ע.

 

ואלו הם דבריו:

 

ב' דר"ח כסלו תשי"ג.

 

כבוד ידידי הגדול בתורה וחכמה, ספרא וחכימא, כש"ת מוהר"א חן שליט"א.

  

כ"ק אדמו"ר הרמ"מ שליט"א נוהג את מלכותו ברמה בכבוד ובאהבה. הוא המשיך אליו את הנוער והם ממש צמודים אליו ונכונים למסור נפשם בשביל כל דבר שהוא אומר להם. והוא באמת מלא וגדוש, בקיא נפלא במקצועות התורה וחכם ומלומד בחכמות הכלליות, ובעל מדות טובות. אמנם כן השי"ת שולח את גדוליו לפי הדור הזקוק לו.

 

בברכת כל טוב ברו"ג, ידידו דוש"ת ניסן טעלושקין

 

*       *       *

קיצור תולדותיו:

הרב טעלושקין נולד בעיר בברויסק בשנת תרמ"א (בי"ג כסלו או בט"ו בשבט. ויש אומרים שנולד בתרמ"ב).

כיהן ברבנות בדוקאר (שעל-יד מינסק), ובה בעת הרביץ תורה גם בישיבתו של ה'חפץ חיים' בק' סמילאוויץ הסמוכה לה. ואחר-כך ברבנות פוחוביץ'.

בשנת תרפ"ד הגיע לארצות-הברית שבה נחשב לאחד מגדולי הרבנים והפוסקים, בעיקר בהלכות מקוואות (שבהן עוסק ספרו 'טהרת מים').

בשנת תשט"ו מלאו שלושים שנה לכהונתו ברבנות בית-הכנסת 'בני יצחק' (נוסח האריז"ל), ולאירוע זה שלח לו כ"ק אדמו"ר זי"ע מכתב ברכה:

גם אני מצטרף לאלה המברכים את כת"ר שי' לרגלי יובל שנת השלושים לכהונתו... ויהי רצון אשר יצליח לפעול שבצדק ישא ביהכ"נ שמו "נוסח האר"י ז"ל" וכפי שנתבארו עניני והוראות האריז"ל בתורת החסידות ובפרט ע"י כ"ק נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע".

בו ביום נשלחה איגרת ארוכה גם למתפללי ביהכ"נ, ובסופה מברך אותם הרבי שיזכו ליהנות עוד שנים רבות מהנהגתו של הרב טעלושקין, הוא המשביר את האמונה ואת חוקי התורה בין המתפללים, לטובתם הרוחנית והחומרית (שני המכתבים נדפסו ב'אגרות קודש', י, עמ' שמז-שמט).

במלאות עשרים שנה לפטירתו, התפרסם בעתון 'כפר חב"ד' (גל' 439) מאמר גדול לתיאור דמותו הנעלית.

פטירתו ביום כ' אדר ב' תש"ל, ומנוחתו כבוד בקירוב מקום לציונים הק' של האדמו"רים זצ"ל נשיאי חב"ד.

 

מאמרים דומים

-