מאמרים

הרה"ח ר' אהרן מלאזניא

פעמי יעקב

.

הרה"ח ר' אהרן מלאזני

                   ז"ע קבלתי הגליון החדש (מס' יא) של ה'פעמי יעקב', ובהעיפי מבט בתולדותיו של הרה"ח ר' אהרן מלאזני נדהמתי משורת הטעויות שהצליחו לשרבב לתוך דבריו המסולתים של ה'בית-רבי'.

                   בבי"ר נאמר כי "הי' מקושר לאדמו"ר הררש"ז נ"ע מקאפוסט", הוא הרה"ק ר' שלמה [שניאור] זלמן מקאפוסט בעל ה'מגן-אבות' נכדו של הצ"צ, ואילו אתם הכנסתם לפיו של הבי"ר את השיבוש: היה מקושר לאדמו"ר הרב רבי חיים שניאור זלמן נ"ע מקאפוסט - (מח"ס "מגן אבות", גם הוא בן ה"צמח צדק"). וממ"נ: אם הכוונה לר' חיים שניאור זלמן בן הצ"צ, הרי שהוא הי' מלאדי ולא מקאפוסט, ולא חיבר את ה'מגן-אבות', ואם הכוונה לרש"ז מקאפוסט הרי שהוא בעל ה'מגן-אבות' אך לא הי' בנו של הצ"צ אלא נכדו. אך עכ"פ הבי"ר פירש רש"ז מקאפוסט, ולא רחש"ז מלאדי.

                   ועבירה גוררת עבירה, מכיון שהרחש"ז בן הצ"צ נסתלק בד' טבת תר"מ, הרי שפטירתו של הר"ר אהרן בתשעה חדשים אחריו עולה לתשרי תרמ"א בערך. אולם מכיון שברש"ז נכד הצ"צ עסקינן, והוא נסתלק בכ"ז אייר תר"ס, הרי שפטירתו של הר"ר אהרן יוצאת בשבט תרס"א (וכפי שהוא לנכון: בעש"ק אחר חצות י"ב שבט תרס"א).

                   עוד חידוש תורה באותו קטע, שסגנון כתיבתו המצטיין באריכות מייגעת ובכפל הדברים ללא צורך מתאים ל...בית המדרש החבד"י בו הוא נתגדל! מדוע א"כ לא הצטיינו אדמו"ר הזקן ובעל ה'צמח צדק' בתכונה זו? ומדוע הרה"ג ר' מרדכי בלינוב דרכו לכתוב "בקיצור נמרץ" (ראה בגל' הנ"ל עמ' מג בהע') ולא רכש לו את סגנון הכתיבה של ביהמ"ד החב"די? וראה בקובץ 'אהלי שם' האחרון (גל' ה) בתשובתו של הרה"ג ר' נפתלי הירץ מברדיטשוב שהי' מתנגד גמור (ולא כפי שגיירוהו שם והפכוהו לחסיד ואחד מרבני חב"ד!), ולא נתגדל בביהמ"ד החב"די מימיו, ובכל זאת מצטיין גם הוא בסגנון כתיבה מייגע ומטריח וכופל כל דבר ומשלשו וכו' וכו'.

                   ודעת לנבון נקל כי לא כל בני האדם נתברכו בסגנון כתיבה בהיר, אחד המאריך (כהרר"א מלאזניא והג' מברדיטשוב) ואחד המקצר (כהגר"מ בלינוב מפאריש).

 

 

מאמרים דומים

-