מאמרים

לחם ושמלה

עלים לתרופה

כוונתו של הרה״ק ר' אליהו מלובלין זצ"ל בלשונו "..הנה אין בביתי לחם ושמלה, ואין אני מחובשי בבית המדרש כעת".

לחם ושמלה

במדור 'יומא דנשמתא' (גל' תרג), הביאו משו"ת יד אליהו את לשונו "..הנה אין בביתי לחם ושמלה, ואין אני מחובשי בבית המדרש כעת", ולמדו מכך על גודל הלחץ זו הדחק, שהיה מנת חלקו רוב ימי חייו עלי אדמות.

ברם, נראה יותר שכוונת הכותב, ה"ה הגה"ק ר' אליהו מלובלין זצ"ל, היא לדברי הגמ' בשבת (קכ ע"א) ובחגיגה (יד ע"א) עה"פ לא אהיה חובש ובביתי אין לחם ואין שמלה גו' (ישעי' ג' ז): לא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרש, ובביתי אין לחם ואין שמלה, שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא.

מאמרים דומים

-