מאמרים

פרק יג: "רפואה שלימה וקרובה"

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

בשנים בהם היה זקוק רבינו זי"ע לרפואה, נהגו רבים מאנ"ש לצרף איחולי רפו"ש בהזמנותיהם. גם בזה רבו הנוסחים

במשך השנים שהיה רבינו זי"ע זקוק לרפואה, נהגו רבים מאנ"ש להוסיף בהזמנות ברכות ואיחולים. בדרך-כלל בסוף הקטע הרביעי, אך היו שחששו לפגוע בגופו של הנוסח, והביעו את איחוליהם בעמוד שממול.

כצפוי, גם בזה רבו הנוסחים, וגם כאן מצאו הכותבים כר נרחב להבעת רגשותיהם והשקפותיהם; עתים נוצר נוסח חדש ומקורי, ועתים הסתפקו בתוספת מלה או בהפיכת סדר הבקשות: זה יכתוב: "רפואה שלימה", יוסיף עליו רעהו: "רפואה שלימה וקרובה", עד שיבוא השלישי ויאמר לא כן, אלא: "רפואה קרובה ושלימה".

אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לכ"ק אדוננו מורנו ורבינו שליט"א

בברכת רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

בברכת רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

בברכת רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א [נ"א: שיל"ו]

בברכת רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

בברכת רפואה שלימה ורפואה קרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ולגאולה השלימה בקרוב ממש

בברכת רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א בכל רמ"ח אבריו הק' ושס"ה גידיו הק', ויוליכנו לארצנו הקדושה תיכף ומיד ממש

כ"ק אדמו"ר שליט"א – ישלח לו השי"ת רפואה שלימה

כ"ק אדמו"ר שליט"א – השי"ת ישלח לו רפואה שלימה בקרוב ממש

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח – ישלח לו השי"ת רפואה שלימה וקרובה

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – השי"ת ישלח לו רפואה שלימה בקרוב ממש

הא-ל הטוב ישלח רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א

השי"ת ישלח רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א וישמחנו בישועתו

ישלח ה' רפואה שלימה לאדמו"ר שליט"א בקרוב ממש

ישלח ה' רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

ישלח השי"ת רפואה שלימה [יש מוסיפין: וקרובה] לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ויוליכנו [נ"א: ושיוליכנו] קוממיות לארצנו הקדושה תיכף ומיד ממש

ישלח ה' רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ושיוליכנו קוממיות לארצנו הק' בקרוב ממש

ישלח השי"ת רפואה קרובה ושלימה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ויוליכנו מהרה קוממיות לארצנו הקדושה מתוך בריאות נכונה תיכף ומיד ממש

ישלח השי"ת רפואה קרובה ושלימה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ויוליכנו מתוך בריאות הנכונה קוממיות לארצנו הקדושה תיכף ומיד ממש

ויה"ר שישלח השי"ת רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ויוליכנו מהרה קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש

ואנו תפילה, אשר הקב"ה ישמח את לבבנו, וישלח רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, ויגאלנו תיכף ומיד ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה הקרובה של כ"ק אדמו"ר שליט"א תיכף ומיד ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של עטרת ראשנו ונשיא דורנו, כ"ק אדמו"ר שליט"א, ולגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, אמן כיה"ר

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של כ"ק אדמו"ר [יש מוסיפין: מלך המשיח] שליט"א, ולגאולה השלימה בקרוב ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ולגאולה השלימה תומ"י ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, ולגאולה השלימה בקרוב ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של כ"ק אדמו"ר שליט"א [יש מוסיפין: מלך המשיח], ושיוליכנו קוממיות לארצנו [יש מוסיפין: הקדושה] בקרוב ממש

בתפילה להשי"ת לרפואתו השלימה והקרובה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ושיוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש [נ"א: ממ"ש]

בתפילה להשי"ת לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ושיוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממ"ש

בתפילה להשי"ת לרפואתו הקרובה והשלימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיחיה לעולם ועד, ושיוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש

יה"ר שתבוא רפואה שלימה לכ"ק אדמו"ר שליט"א נשיא הדור, בקרוב – נאו
והשי"ת ישמחנו ברפואתו השלימה של כ"ק אדמו"ר שליט"א

והשי"ת ישמחנו ברפואתו השלימה של רוח אפינו משיח ה', כ"ק אדמו"ר שליט"א
וישמח נפשנו ברפואתו השלימה והתגלותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א רוח אפינו משיח ה'

ויה"ר שנזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שיוליכנו מתוך בריאות מעליא לקראת הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומי"ד ממ"ש

ויה"ר שנזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל בן חנה מלך המשיח שליט"א שיוליכנו מתוך בריאות מעליא לקראת הגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לרפואת והתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בתכלית השלימות, ושנזכה לערוך החתונה ביחד עם מלך ביפיו בירושלים עיה"ק בהר הקודש ובביהמ"ק השלישי

מאמרים דומים

-