מאמרים

פרק יד: "ונזכה... יחי"

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

אחרי ג' תמוז החליפו ההכרזות השונות את מקומם של האיחולים. כאן הגיעה היצרתיות האישית למלוא תפארתה והדרה

אחרי ג' תמוז תשנ"ד, משבטלו התפילות לרפואתו של רבינו זי"ע, החליפו בקשות ואיחולים שונים – או הכרזות למיניהן – את מקומן של הברכות ואיחולי הרפואה.

כאן הגיעו ההצהרות לפסגות ושיאים חדשים, והיצירתיות האישית חגגה במלוא עוזה ותפארתה.

לפנינו האיחולים שהצלחנו ללקט, אבל בטוחים אנו שקצרה ידינו מלהגיע לכולם.

לעתים דרושה התבוננות עמוקה כדי להבחין בניואנסים המבדילים בין נוסח לנוסח, אך מכיון שהכותבים השקיעו מחשבה רבה בהטלת השינויים שבין נוסח לנוסח, לפיכך מצאנו לנכון שלא לקפחם ואספנום לבית אוצרנו.

ויה"ר שהיעוד והבטחת הרבי "הגיע זמן גאולתכם הנה זה (מלך המשיח) בא" יקוים בקרוב ממש

ויה"ר שנזכה כולנו תומ"י לקיום הבטחת ונבואת כ"ק אדמו"ר [יש מוסיפין: מה"מ] נשיא דורנו "הנה הנה משיח בא"

ויה"ר שנזכה כולנו תומ"י לקיום הבטחת ונבואת כ"ק אדמו"ר [יש מוסיפין: הכ"מ] שהנה הנה משיח בא

יה"ר אשר במהרה בימינו תקויים נבואתו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "הנה זה (משיח) בא" תיכף ומיד ממש

ונזכה אשר במהרה בימינו תקויים נבואתו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו "הנה זה (משיח) בא" ותיכף ומיד ממש

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה לקיום הנבואה העיקרית "הנה זה (הרבי מלך המשיח) בא", "מראה באצבעו ואומר זה", והוא יגאלנו

ובעז"ה בקרוב ממש נזכה לקיום ההבטחה הגדולה של כ"ק אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שיל"ו ש"הנה זה (המלך המשיח) בא "וכבר בא", ונזכה ל"פתוח את העיניים", ולראות "שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות"!

בקיום הברכה הכי עיקרית הכי פשוטה והכי נחוצה: קבלת פני כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש

ברכת כ"ק אדמו"ר מה"מ יאהיל עלינו ועל כל ישראל להתברך בכל עדי נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו

בתפילה שהשי"ת ישמח את לבב כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

בתפילה שהשי"ת ישמח את לבב כולנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה... והוא יגאלנו

ויה"ר שנזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף... והוא יגאלנו

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה, והוא יגאלנו

ויה"ר שתיכף ומיד ממש, נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן, דא למטה, אין א גוף, ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו

ויה"ר שתיכף ומיד ממש "נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף" והוא יגאלנו

ונזכה לקיום דברי רבינו "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף [יש מוסיפין: גשמי] ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו"

בברכה והוא העיקר, ונזכה "זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, "והוא יגאלנו"

בתפילה להשי"ת "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והרבי בראשנו והוא יגאלנו"

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו
[ויש מוסיפין: יחי וכו']

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו" תיכף ומיד ממש

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו" תיכף ומי"ד ממ"ש

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן מלך המשיח דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו תיכף ומי"ד ממ"ש

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא אין א גוף למטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו, תיכף ומיד ממש נאו

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה... והוא יגאלנו", "כי הנה זה (משיח) בא" – מיד ממש

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן..."

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה...

"ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף..."

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף גשמי, והוא יגאלנו

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה נשמה בגוף... והוא יגאלנו

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה... והוא יגאלנו

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה... והוא יגאלנו תיכף ומיד ממש

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן נשיא דורנו דא למטה... והוא יגאלנו

ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן מה"מ דא למטה אין א גוף... והוא יגאלנו

ונזכה תיכף ומיד ממש להתראות עם הרבי בעיני בשר והוא יגאלנו

ונזכה להתראות עם הרבי מה"מ ... והוא יגאלנו

ונזכה לראות את הרבי פה למטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו

ונזכה להתראות עם הרבי מה"מ שליט"א למטה מעשרה טפחים בקרוב ממש, ויוליכנו קוממיות לארצנו הק' בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, נאו

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה להתראות בעיני בשר עם כ"ק אדמו"ר מלך המשיח והוא יגאלנו

ויה"ר שבקרוב ממש נזכה להתגלותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ, בשמחת הגאולה השלימה

ויה"ר שבקרוב ממש נזכה להתראות עם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מה"מ בשמחת הגאולה השלימה, והוא יגאלנו

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להגאולה האמיתית והשלימה

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה

ויה"ר שזוכים תיכף ומיד להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

ונזכה במהרה לגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

בתפילה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

בתפילה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

בתפילה לגאולה [נ"א: להגאולה] שלימה בקרוב ממש

המצפים לביאת הגואל והגאולה

מצפים ליום בו נגילה ונשמחה בישועתו בהופיע גואל צדק מה"מ בב"א

ובמהרה נזכה לגאולה האמיתית והשלימה. יחי וכו'

ונזכה כולנו לגאולה שלימה בקרוב ע"י משיח צדקנו

ושנזכה כולנו לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש

ונזכה לביאת משיח צדקינו בב"א

ונזכה לביאת משיח צדקנו תיכף ומיד ממש

ונזכה לביאת גואל צדק בקרוב ממש

ונזכה לראות פני משיח צדקנו בקרוב ממש

ונזכה לגאולה השלימה בקרוב ממש

ונזכה לגאולה [נ"א: להגאולה] האמיתית והשלימה בקרוב ממש

ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממ"ש והוא יגאלנו

ונזכה בקרוב לגאולה האמיתית והשלימה

ונזכה להגאולה האמיתית והשלימה על ידי [נ"א: בביאת] משיח צדקנו בקרוב ממש

יה"ר שנזכה לשלום בארצנו הקדושה עם הגאולה השלימה בקרוב ממש

בברכה ותפילה לגאולה שלימה ושלום אמיתי בארצנו הקדושה

בברכה לגאולה שלימה בקרוב

בברכה לגאולה שלימה בקרוב ממש

בברכה לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

בברכה ותפילה לגאולה האמיתית והשלימה

בברכה ותפילה להשי"ת לגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

בברכת יחי המלך המשיח! והוא יגאלנו תיכף ומי"ד ממ"ש!

בברכת יחי המלך המשיח! משיח נאו!

בברכת משיח נאו!

...ובימי רצון ורחמים אלו נזכה לקיום היעוד "וברחמים גדולים אקבצך", בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש

ויהא רעוא מן קדם אבוהן דבשמיא שמשמחה זו יושפע רב נחת שפע ברכה והצלחה בביאת משיח צדקנו בב"א

ונזכה לשמוח בשמחת הגאולה בקרוב ממש

ונזכה מיד להשמחה האמיתית – בגאולה האמיתית והשלימה

ויה"ר שנזכה כולנו לשמוח בשמחת הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להשמחה האמיתית – בגאולה האמיתית והשלימה

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה להשמחה האמיתית – בגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו בראשנו

ויה"ר שתיכף ומיד נזכה להשמחה האמיתית – בגאולה האמיתית והשלימה
ורבינו נשיא דורנו יוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממש

ויה"ר שבקרוב ממש נזכה שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

ונזכה להתגלות מלך המשיח ולגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

בתפילה להשי"ת להתגלות הקרובה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ולגאולה השלימה בקרוב ממש

ויה"ר שנזכה להתגלות מלכנו משיחנו והוא יגאלנו תומ"י ממש

בתפילה להשי"ת לגאולה [נ"א: להגאולה] האמיתית והשלימה בהתגלות מלכנו משיחנו תיכף ומיד ממש

בתפילה להשי"ת לקיום הנבואה "הגיע זמן גאולתכם", ונזכה לראות פני מלכנו משיחנו שיתגלה ושיוליכנו קוממיות לארצנו בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש

בתפילה להשי"ת להתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו, ויוליכנו קוממיות לארצנו תיכף ומיד ממש

ותיכף ומיד ממש נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח [יש מוסיפין: שיל"ו] לעיני בשר והוא יגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

ותיכף ומיד ממש נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעיני בשר והוא יגאלנו ונחגוג את הבר מצוה בבית המקדש השלישי

ותיכף ומיד ממש נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן מלך המשיח דא למטה והוא יגאלנו, און מ'וועט פראווען די חתונה צוזאמען מיט'ן רבי'ן מה"מ אין ביהמ"ק השלישי

ותיכף ומיד ממש נזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן מלך המשיח דא למטה והוא יגאלנו, און מ'וועט פראווען די חתונה צוזאמען מיט'ן רבי'ן מה"מ אין ירושלים עיה"ק ת"ו, און אין ביהמ"ק השלישי במהרה בימינו ממ"ש

ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש להתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ בתכלית השלימות ושנזכה לערוך החתונה ביחד עם מלך ביפיו בירושלים עיה"ק בהר הקודש ובביהמ"ק השלישי

יה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעין כל, ונשמח בשמחת הנישואין בירושלים עיה"ק בבית המקדש השלישי אמן כן יהי רצון

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו לעיני בשר, ויגאלנו גאולת עולמים, ונשמח בשמחת הנישואין ב – 770 – שמתחבר עם בית המקדש השלישי, אכי"ר

באמונה ובבטחון שנזכה במהרה לגאולה השלימה ונחגוג את שמחת החתונה בירושלים הבנויה

ומאמינים בני מאמינים אנו בדברי נבואתו של רבינו מה"מ שהנה הנה משיח בא, והחתונה תהי' בירושלים עיה"ק ת"ו

יה"ר שהשמחה הלזו יפרוץ כל הגדרים ותביא את הגאולה עם הרבי מה"מ בראש
ויה"ר שנזכה להתגלות הרבי מה"מ, מי"ד ממ"ש, כאן, נשמה בתוך גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו

ויה"ר שנזכה כולנו לשמוח בשמחת הגאולה ולהתגלות כ"ק מלך המשיח שליט"א בבית המקדש השלישי תיכף ומי"ד ממ"ש אכי"ר

ויה"ר שתיכף ומי"ד ממ"ש יתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן

ויה"ר שתיכף ומי"ד ממ"ש יתגלה כ"ק אד"ש מה"מ במלוא עוזו ותפארתו, למטה מעשרה טפחים

ויה"ר שתיכף ומי"ד ממ"ש יתגלה כ"ק [יש מוסיפין: אד"ש] מה"מ במלוא יפיו והדרו למטה מעשרה טפחים

ויה"ר שברגע כמימרא יתגלה כ"ק אד"ש מה"מ במלוא עוזו ותפארתו, ויגאלנו, ויוליכנו קוממיות לארה"ק ויבנה מקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל, ותיכף ומי"ד ממ"ש

יה"ר שנזכה מיד כולנו, לשמוח בשמחת גאולתנו, עם הרבי בראשנו

יה"ר שנזכה מיד כולנו, לשמוח בשמחת הגאולה, עם הרבי מלך המשיח בראשנו
ויה"ר שנזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו ומלכנו בראשנו

ויה"ר שנזכה לקבל פני הרבי מלך המשיח שיל"ו מתוך שמחה וטוב לבב תיכף ומי"ד ממ"ש ממ"ש ממ"ש, והוא יגאלנו

ויה"ר שבקרוב ממש נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה, ומלכנו בראשנו

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה, ומלכנו בראשנו

ונזכה מיד לגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו בראשנו

ובקרוב ממש נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה, ומלכנו נשיאנו בראשנו

ובקרוב ממש נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה, ומלכנו נשיאנו בראשנו "והוא יגאלנו"

ויה"ר שנזכה להגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בראשנו

ואשר בקרוב ממש מיד יתגלה משיח צדקינו, ויגאלנו גאולה אמיתית ושלימה, וכ"ק אדמו"ר בראשינו, ויוליכנו קוממיות לארצנו

והעיקר אשר מיד ממש יתגלה משיח צדקנו, ויגאלנו גאולה אמיתית ושלימה, וכ"ק אדמו"ר יוליכנו קוממיות לארצנו בשמחה ובטוב לבב

ויה"ר שירבו שמחות בישראל, ובקרוב ממש נזכה לשמחה הגדולה בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח [יש מוסיפין: שיל"ו], שיגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

ויה"ר שבשנה זו [נ"א: שבשנת "הקהל" זו] נזכה כולנו יחד בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו נשיאנו בראשנו

יה"ר שנזכה תיכף ומיד להקהל הגדול בבית המקדש השלישי בירושלים עיה"ק, ונראה בעיני בשר את מלכנו, כ"ק אדמו"ר מה"מ לעולם ועד, בכל יופיו והדרו, ונשמע מפי קדשו תורה חדשה מאתי תצא

בברכה לגאולה שלימה [נ"א: להגאולה השלימה] בקרוב ממש

ויה"ר שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומי"ד ממ"ש

בתפילה להשי"ת להגאולה שלימה וקרובה

בתפלה להשי"ת לגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש

בתפלה להגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש

באיווי הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

ויה"ר שתיכף ומיד ממש נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו

מתוך צעקה פנימית ונפשית "עד מתי", ושנזכה לגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו בראשנו, תיכף ומיד ממש

בתפילה להשי"ת "עד מתי", שיקוים כבר דברי רבינו נשיא דורנו "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו" תיכף ומיד ממש

ושנזכה לגאולה האמיתית והשלימה ומלכנו בראשנו, תיכף ומיד ממש

והוי' יחיש ביאת גואלנו וישמיענו נפלאות וינהלנו בדרך העולה בית א-ל

ונזכה לקיום היעוד והקיצו ורננו וגו' און מען זאל זיך זעהן מיט'ן רבי'ן

בהכרזת "יחי המלך"... דהקיצו ורננו דוד מלכא משיחא" ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה... והוא יגאלנו

בתפילה להשי"ת [יש מוסיפין: אנא חוס ורחם עלינו] חזקנו ואמצנו להתקשר ב"אילנא דחיי", לחיות עם הרבי וללכת "בדרך הישרה אשר הורנו" עד בוא עת "קץ הימין" מי"ד ובקרוב ממ"ש

בתפילה להשי"ת לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר, בגאולה האמיתית והשלימה

ובמהרה ממש נזכה לגאולה האמיתית והשלימה, והקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר בראשם

ויקויים מיד "והקיצו ורננו שוכני עפר" והרבי בראשם

מצפים לראותכם בשמחתנו יחד עם משיח צדקינו, ויקויים מיד "והקיצו ורננו שוכני עפר" והרבי בראשם

והקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר הכ"מ בראשם תיכף ומיד ממש

והקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר בראשם, בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש

יה"ר שתיכף ומיד נזכה לקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר הכ"מ בראשם והוא יגאלנו

ויה"ר מהשי"ת שבקרוב ממש נזכה לקיום היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר הכ"מ בראשנו והוא יגאלנו

ויה"ר שנזכה לוהקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר הכ"מ בראשם בגאולה האמיתית והשלימה

ויה"ר שבקרוב ממש יקויים היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר הכ"מ בראשם

ויה"ר שבקרוב ממש יקויים היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח בראשם

ויה"ר שבקרוב ממש יקויים היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר מה"מ בראשם, ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה והוא יגאלנו

ויה"ר שבקרוב ממש יקויים היעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח בראשם, וינהלנו בדרך העולה בית א-ל

מהרה יקיצו וירננו שוכני עפר והוא בראשם, בגאולה האמיתית והשלימה

והקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר זי"ע בראשם, בגאולה האמיתית והשלימה

בתפלה להשי"ת לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו"

בתפלה להשי"ת לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן מלך המשיח דא אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו" [יש מוסיפין: יחי וכו']

וינחמנו בביאת מנחם משיב נפשנו, בקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא – כ"ק אדמו"ר הכ"מ – בראשם, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש

בתפלה להשי"ת לקיום היעוד הקיצו ורננו שוכני עפר, בגאולה האמיתית והשלימה

זכות כ"ק אדמו"ר מה"מ הכ"מ יאהיל עלינו ועל כל ישראל להתברך בכל, עדי נזכה להיעוד דהקיצו ורננו שוכני עפר והוא יגאלנו. יחי אדמו"ר מה"מ לע"ו

יה"ר שתיכף ומיד נזכה ליעוד "והקיצו ורננו שוכני עפר" ורבינו מלכנו בראשנו, ונכריז כולנו: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"


ההזמנה שלפנינו להורות באה, אשר לא כטעות "העולם" שאי-אפשר ל"ונזכה" ו"יחי" לגור בכפיפה אחת:


יש שכתבו גם הם את שני הנוסחים גם יחד, אך לשנה הבאה השמיטו את ה"יחי". הנוסח הלועזי מסבך, לכאורה, עוד יותר את הדילמה הזו, ומי חכם וידע פשר דבר:

מאמרים דומים

-