מאמרים

פרק יב: "בד' אמותיו של כ"ק אדמו"ר"

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

רבים מהחתנים מעדיפים לעלות לתורה בבית הכנסת הסמוך לאהלו של הרבי, שגם הוא זכה לכינויים רבים בהזמנות

רבים מהחתנים מעדיפים את מנהג החסידים מימים ימימה, שהם ביקשו ומצאו את רבם במקום מנוחתו.

חתנים אלו נוהגים לעלות לתורה בבית-הכנסת הסמוך לאהלו של הרבי, ואלו הם כינוייו:


ביהכ"נ שבסמיכות מקום לאהל הק'

ביהכ"נ שבסמיכות לאהל הקדוש

ביהכ"נ שבסמיכות להציון הקדוש

ביהכ"נ שבסמיכות להציון הק' של כ"ק אדמו"ר

על ציון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ע"י הציון הק' של כ"ק אדמו"ר

ע"י הציון הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ליד ציונו הק' של כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

בסמיכות לד' אמות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בד' אמות של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בד' אמות של נשיא דורנו

בד' אמות של כ"ק אדמו"ר

בית אהלי חב"ד ליובאוויטש

בית אוהל חב"ד ליובאוויטש

"אהל חב"ד ליובאוויטש"

בית "אהל חב"ד ליובאוויטש" בסמיכות לציון הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ביהמ"ד "אהלי ליובאוויטש" ליד הציון הק'

ביהמ"ד "אהלי ליובאוויטש" ליד הציון הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

ביהכ"נ וביהמ"ד אהל חב"ד ליובאוויטש סמוך לציון הקדוש של כ"ק אדמו"ר

מאמרים דומים

-