מאמרים

"אדיר במרום" (תגובה)

כפר חב״ד

מגיב לדברי הכותב (בגל' 935 עמ' 106) על מנהג אמירת "אדיר במרום" אחרי ברכת כהנים.

כפר חב"ד, 936 (כ"ג טבת תשס"א), עמ' 98 (בחתימת: דובער דבורקין)

 

"אדיר במרום"

בגל' 935 (עמ' 106) מצטער הכותב על מנהג אנ"ש באה"ק שאומרים "אדיר במרום" אחרי שהכהנים נושאים את ידיהם (בחול ובש"ק), ועל שמנהג זה נקבע גם בסידור "תהלת ה'" החדש.

לדעתו – המבוססת על דבריו של הגרא"ח נאה ע"ה – תפלת "אדיר במרום" שייכת רק למי שחלם חלום, וכדמשמע מהגמ' [ברכות נה, ב] והשו"ע [או"ח סי' קל] שה"רבונו של עולם" וה"אדיר במרום" קשורים זה בזה.

והנה כבודו של הגרא"ח נאה במקומו מונח, אבל לא כל דבריו נתקבלו להלכה ואין לנו לילך אחריו בעיניים עצומות. וכפי שהביא הכותב עצמו בסעיף הבא שבדבריו, שאדמו"ר באג"ק פוסק לא כמותו. וכן מצינו בדברי הגראח"נ שביגדי"ת המצויין שם, שחידש שבשבת שובה אין צ"ל "שבת היא מלזעוק" ב"מי שברך" לחולה. ולא שמענו ולא ראינו שיעשו כדבריו. ויש עוד דוגמאות למכביר.

ומה גם שדברי הגראח"נ הללו לא נדפסו בספריו אלא בא' העיתונים, ואולי אחר עיון נוסף והערות הקוראים חזר בו, ולכן לא אסף את ההערה הזאת לספריו.

ובנדו"ד הרי מפורש בסידורי חב"ד ש"אחר הדוכן אומרים הקהל זה", ללא שום תנאי והגבלה. ואילו לפני ה"רבונו של עולם" נאמר "יאמר זה" בלשון יחיד, מאחר ומעיקרה נועדה תפילה זו ליחיד שחלם חלום ("ומה שנהגו הכל לומר כן ברגל כשהכהנים עולים לדוכן, זהו לפי שאי-אפשר שלא ראה חלום שצריך רפואה בין רגל לרגל" – שו"ע אדמו"ר סי' קל).

וכך מוכח מסידורי האריז"ל (סי' ר' שבתי, סי' ר"י קאפיל, סי' ר' אשר, סי' משנת חסידים) שאין קשר בין הרבש"ע ל"אדיר במרום", וביניהם נאמרות עוד בקשות לפרנסה ולימוד התורה וכו' (אף שאין להוכיח מזה כלל שזו דעתו של האריז"ל. ואכמ"ל). וכן הוא בעוד סידורים חסידיים לרוב.

ויותר מזה מצינו בסידורים אחרים, שמפורש שם שתפילת "אדיר במרום" נאמרת הן ע"י הקהל והן ע"י הכהנים, ומוכח שאין לזה כל קשר לרבש"ע דחלומות (כך הוא בסידורים "אור זרוע", "נהורא השלם", "בית אברהם" ועוד).

ב"ערוך השולחן" (סי' קל אות ג) נראה לכאורה שגם הוא סבירא לי' שאמירת "אדיר במרום" אינה תלויה באמירת הרבש"ע, יעו"ש.

ומכל הנ"ל נראה שלא צדקו המזלזלים במנהג זה, הן הכותב שהגדירו כמנהג השטיבלא"ך והן בעל סידור הגר"א החדש "אזור אליהו" שהגדירו כמנהג טעות.

מאמרים דומים

-