מאמרים

"אין דיינעם לויב" (בתפילת "ג-ט פון אברהם")

עלים לתרופה

הדיונים בשאלת פירושן של המלים "אין דיינעם לויב", נערכו כבר בשנים תרנ"ו–תרנ"ח באחד מכתבי–העת העבריים.

"אין דיינעם לויב" (בתפילת "ג-ט פון אברהם")

במדור "עלי הגיון" (פ' מקץ, גל' תקצז) העירו, שהמלים "אין דיינעם לויב" שבתפילת "ג-ט פון אברהם" אין פירושן "בתהלתך", אלא "בסוכתך" (ויסודה בל' פולין ורוסיא).

            ובגל' דפ' ויחי הוסיפו להעיר, שכבר עמדו על כך בקובץ 'בית אהרן וישראל' (שנה עשירית) [וראה גם בקובץ 'אור ישראל' גל' כה עמ' רנה].

            ברם, הדיונים בשאלה זו נערכו עוד הרבה שנים לפני כן:

בי"ח אלול תרנ"ו נכתב באחד מכתה"ע העבריים ["המליץ"], ששגגה יצאה מקולמוסו של אחד הסופרים שתרגם "בתהלתך", והתרגום הנכון הוא "בסוכתך".     בי"ח תשרי תרנ"ז שב המתרגם הראשון והצטדק, שאלו הגורסים "אין דיינער לויב" (ל' נקבה), המשמעות היא אכן "בסוכתך". אבל באם גורסים "אין דיינעם לויב" (ל' זכר), תהיה המשמעות "בתהלתך".

            אגב כך יש להעיר, שאין אנו זקוקים ללשון פולין ורוסיא ("לוביא"), מפני שהביטוי "לויב" קרוב יותר ל"לאובע" שבלשון אשכנז.

                        (גל' תריג)

מאמרים דומים

-