מאמרים

אכילה במזלג

עלים לתרופה

הנהגת רבוה"ק והנהגת החסידים בדורות הקודמים בענין שימוש במזלג בשעת האכילה.

אכילה במזלג

[לגל' תנח]

בס' השיחות של אדמו"ר מוהריי"צ מליובאוויטש דשנת תש"י (עמ' 371), שהחסידים בדורות הקודמים ("אמאליקע חסידים") לא היו אוכלים במזלג אלא בכף, מפני שלמזלג יש שלוש שיניים דוקרניות... (תוכן הענין שם הוא בגנות ההנהגה הדוקרנית ומעלת הקירוב). אך ראה ב'אוצר מנהגי חב"ד' לפסח (עמ' מו-מז) על שלושה דורות של אדמו"רי חב"ד שהיו משתמשים במזלג בשעת האכילה.

            (גל' תסא)

 

 

מאמרים דומים

-