מאמרים

בדברי הגר"א לענין תפילין דר"ת (תגובה)

אור ישראל

התמיהה על דבריו שהרוצה לצאת ידי כל הדעות עליו להניח כ"ד זוגות תפילין. דרכי פסיקתו של הגר"א והכרעותיו.

אור ישראל, לח (טבת תשס"ה), עמ' רמה

 

בדברי הגר"א לענין תפלין דר"ת

            בגל' לז (עמ' רלד) הובאו דברי הגר"א שהרוצה לצאת ידי כל הדיעות עליו להניח כ"ד זוגות תפילין, ותמהו עליו: [א] הרי אין אנו חוששים אלא לדיעות שהובאו בדברי הגאונים, [ב] כך כתב בשו"ע להניח שני זוגות תפילין.

            וי"ל שתמיהות אלו אינן חלות על דרכי פסיקתו של הגר"א, שהכרעותיו אינן כדרך הפוסקים שמביאים במנין את דעות קודמיהם ומעלים ברוב, וגם לא בעשיית תימוכין וסימוכין לדעת פלוני מדברי מי שקדמוהו, אבל הכרעותיו של הגר"א הן ע"פ דברי רז"ל בתלמודים ובמדרשי ההלכה.

            כמו"כ אין לתמוה באם פסקיו אינם תואמים לדברי השו"ע, שהרי "מקומות שחולק הגר"א על הכרעת השו"ע המה למאות" (אגרות החזו"א, עמ' נט).

מאמרים דומים

-