מאמרים

בנוסח "התרת נדרים"

כפר חב״ד

"שנהגתי שלשה פעמים" או "שלש פעמים" בנוסח התרת נדרים שבסידורי חב"ד.

כפר חב"ד, 924 (כ"ז תשרי תשס"א), עמ' 104–105

 

בנוסח "התרת נדרים"

בסידורי חב"ד (וכן במחזורי קה"ת) הישנים, הנוסח הוא: "שנהגתי שלשה פעמים". אך חדשים מקרוב באו, והדפיסו: "שנהגתי שלש פעמים".

ואף כי כך מסתבר לעניות דעתנו בחכמת הדקדוק, שהרי "פעם" הוא ל' נקבה ועפ"ז צ"ל "שלש" (וכפי שהוא בפ' שלח "וינסו אותי זה עשר פעמים" ולא: עשרה פעמים), אבל לא כן היא דעת רז"ל, ובמשנה מופיע פעמים רבות המשפט "ארבעה וחמשה פעמים", וכן "שלשה פעמים" (בכורות ו, ג. תמיד ד, ב) – אף כי גם הצורה "שלש פעמים" מופיעה במשנה פעמים רבות, יותר מאשר הצורה "שלשה פעמים", וכן "שתי פעמים" ו"שבע פעמים" וכד').

כ"ק רבינו זצ"ל אמר את ה"התרת נדרים" מתוך סידור תורה-אור, וגם שם הנוסח הוא "שלשה פעמים".

מאמרים דומים

-