מאמרים

בעל הקיצור שו"ע ושו"ע אדמו"ר (תגובה)

כפר חב״ד

מגיב לביקורת שנתפרסמה בגליונות הקודמים על ספרו 'תורת חב"ד' ח"ב אודות השימוש שעשה בעל הקיצור שו"ע בשו"ע אדמו"ר הזקן. באחת משיחותיו התייחס אדמו"ר זי"ע לדברים שהובאו בהערתו זו.

כפר חב"ד, 157 (כ"ה אב תשמ"ד), עמ' 27

 

בעל הקיצור שו"ע ושו"ע אדמו"ר

לכב' מערכת "כפר חב"ד"

בגל' 150 עמ' 27 ובגל' 153 עמ' 30 מעירים הכותבים על שימושים שעשה בעל הקצוש"ע בשו"ע רבינו, וחבל ששניהם לא טרחו לכתוב מה הקשר בין עובדות אלו לבין הספר תורת חב"ד ח"ב שעליו סובבים דבריהם. והן גם אם ימנה איש את כל אלפי המובאות משו"ע אדמו"ר המפוזרות בקצשו"ע, בשנה-ברורה, בכף-החיים ובאחרים, עדיין אין בזה כדי שייכות ל'תורת חב"ד' הנ"ל שבו נרשמו אך ורק סימנים משו"ע רבינו שנדפסו בתוך ספרים אחרים, ובהם קסת הסופר לבעל הקצשו"ע. וכן צויינה עובדה זו בעמ' פ' שבמבוא להורות כי כבר בשנת תקצ"ה התפשט שו"ע אדמו"ר עד הונגריה ונסמכו עליו סמיכה איתנה וכו' (עיי"ש). אך אין כל חידוש בציטוטים שבקצוש"ע שנדפס כשלשים שנה אחר קסת-הסופר.

לעומת זאת העירני הרה"ח ר' מאיר מינצברג שליט"א הערה עניינית ובעלת ערך, כי ב'סיני' מחודש ניסן-אייר תשמ"ג נתפרסם מכתבו של הרב בעהמח""ס קצור שו"ע. ושם נאמר: "...וגם הגאון בעל התניא זצ"ל [כתב...] ... וידע רומעכ"ת כי בחיבורי ספרי זה קש"ע שמתי לי ליסוד מוסד, הגאון בעל חו"ד בסידור ש[לו והגאון בעל התניא] והגאון בעל חיי אדם... (התיבות המוסגרות במרובעים נוספו ב'סיני' ע"י המבלבה"ד במקומות שהנייר המקורי קרוע).

יהושע מונדשיין

ירושלים

 

מאמרים דומים

-