מאמרים

בענין כת"י של 'שבחי הבעש"ט' (תגובה)

סיני

מגיב לדבריו של אברהם רובינשטיין ומצביע על התעלמותו מהעובדה שכתה"י של 'שבחי הבעש"ט' מצוי היה בידו על–מנת להכינו לדפוס זה מכבר. בשולי הערתו, תגובת א' רובינשטיין.

 

בענין כת״י של ״שבחי הבעש״ט״

 

א

בגליון ה-ו של "סיני" ש"ז, פירסם מר א' רובינשטיין מאמר "על שלשה סיפורים בס' 'שבחי הבעש"ט' ". לצערי מתעלם מר רובינשטיין במאמרו מעובדות אלה:

  1. על קיומו של כה"י של "שבחי הבעש"ט" נודע לרובינשטיין לא מספרו של ר' חיים ליברמן, אלא מפי – בקיץ תשמ"א – בטרם הופיע הספר הנ"ל. ממני שמע שבספר עומד להתפרסם מאמר המבוסס על כת"י זה. 
  2. באותה הזדמנות הודעתי למר רובינשטיין, כי צילום מאותו כת"י מצוי בידי, ואני מכין אותו לדפוס.
  3. רובינשטיין הצליח להשיג צילום מכה"י, אך הותנה אתו שלא לפרסם מאמרים הבנויים על השוואת נוסח כה"י לנוסח הדפוס, או מאמר המתאר את כה"י – מאחר ולי שמורה זכות הקדימה. 

מהדורת "שבחי הבעש"ט שערכתי על-פי כתב-יד זה תופיע בקרוב ובמבוא תיאור כה"י בפרוטרוט. 

יהושע מונדשיין

 

ב

  1. דבר קיומו של כ"י מס' "שבחי הבעש"ט" נודע ברבים מספרו של ר' חיים ליברמן "אהל רח"ל" ח"ב, ניו יורק תשמ"א. רח"ל פירסם סיפור אחד לפי דפוס קאפוסט וכנגדו אותו סיפור לפי כתב-היד, הסביר את שינויי הנוסח וקבע איזה מהם הוא הנכון. למרבה הצער, הוא לא תיאר את כה"י ולא ציין איה מקומו. מר מונדשיין נתן לי צילום מהמאמר וזמן קצר אח"כ הודיע לי, כי בידו צילום מכה"י וכי בדעתו להביאו לדפוס, אך סרב למסור לי היכן נמצא כה"י. בקשתי להראות לי את כה"י, הושבה ריקם. על מקום המצאו של כה"י מסר לי ר' חיים ליברמן בשיחתנו בניו בקיץ שעבר; שגם המליץ עלי בפני מנהלו הנוכחי של הספרייה ר' שד"ב לוין. 
  2. מר לוין הראה לי את גוף כה"י ומסר לי צילום ממנו, לאחר שקיבל רשות מיוחדת לכך. כשביקשתי את הצילום הודעתי, כי אינני מתכוון להביא לדפוס את כה"י וכי ברצוני לשלבו, במידת האפשר, במהדורת "שבחי הבעש"ט", שאני עומד להוציא בקרוב. מובן מאליו, שהכוונה בראש וראשונה להשוואת נוסחאות ולמשמעות הפרשנית הנובעת מכך. דברי מונדשיין, כאילו "נאסר עלי  לפרסם מאמרים הבנויים על השוואת נוסח כה"י לנוסח הדפוס, או מאמר המתאר את כה"י – בדויים. שום הסתייגות או הגבלה ביחס לשימוש בכה"י לא הושמעה באזני לא ע"י מר לוין ולא ע"י מישהו אחר. אך היה ברור שאפעל לפי הודעתי הנ"ל. פירסום המאמר ב"סיני" כרך צ הוא במסגרת המהדורה המתוכננת על-ידי. זהו פרק מקובץ משלשה קטעים שבמהדורה. והוא הדין תיאור כה"י שישתלב בהקדמה למהדורה. 
  3. אשר ל"זכות הקדימה" השמורה למר מונדשיין, לדבריו. לא נאמר לי על כך לא דבר ולא חצי דבר. לא הדפסתי את כה"י ואינני מתכונן לעשות זאת. ואם לפירסום מחקרים, הרי זכות ראשונים שייכת לר' חיים ליברמן, שהודיע לראשונה על קיומו של כה"י ופירסם מחקר על פיו. 

אברהם רובינשטיין

 

מאמרים דומים

-