מאמרים

גם כשמשיח יתגלה יהיו מלגלגים

כפר חב״ד

ציטוט ממגילת–סתרים של מוהר"ן מברסלב על המחלוקת והלגלוג שיפלו בחלקו של המשיח אחר גילויו.

כפר חב"ד, 516 (ז' אדר ב' תשנ"ב), עמ' 47. (בחתימת: דובער דבורקין)

 

כובעו של משיח

איתא במגילת-סתרים של מוהר"ן מברסלב זיע"א בזה הלשון: בתחילה יהיה על משיח מחלוקת גדול ויאמרו זהו משיח? ויאמרו בזה הלשון: "משיח אין א מיצעלע" (היינו שהולך עם כובע כזה או לבוש כזה). עכ"ל כפי שהובא בס' פעולת-הצדיק (עמ' שנג).

ונמצאנו למדים מזה על המחלוקת והלגלוג שיהיו על המשיח אף כשכבר בא ונתגלה, וכמו"כ למדנו מהו סוג הלגלוג, שהוא מענינים כגון מגבעתו ולבושו, כלומר שאין הוא נגלה לנו באותה צורה שקטני הדיעה ציירוהו בדמיונם...

מאמרים דומים

-