מאמרים

דיוקים בנוסח התפילה בלוח "היום יום" (תגובה)

כפר חב״ד

מגיב לדברי הכותב (בגל' 917) בטעם קביעת הנוסח באותם דברים המנויים בלוח היום–יום.

 

דיוקים בנוסח התפילה בלוח "היום יום"

במדור "קוראים כותבים" שבגל' 917, שאל השואל מדוע נחית הרבי (ב"היום יום" עמ' נג) לקבוע את הנוסח דוקא בדברים המנויים שם, ואלו הם:

[א] וכן [בצירי ולא בפתח] שני כתובים,

[ב] חייתני [בקמץ ולא בפתח] מירדי בור,

[ג] זכר [בסגול ולא בצירי] רב טובך,

[ד] משליך קרחו [בפתח ולא בקמץ] כפתים,

[ה] ומלכותו ואמונתו לעד קימת.

ויש להוסיף את הדיוקים הנוספים באותו עמוד:

[ו] ניקוד התיבות "מאמר" ו"נאמר" שב"א-ל ארך אפים",

[ז] ניקוד תיבת "זכור" כי עפר אנחנו,

[ח] ניקוד תיבת "ונטלתני" שב'ובא לציון',

[ט] ואהבתך "לא תסור" (ולא "אל תסיר").

ועוד דיוק מובא שם בעמ' ז:

[י] בסיום ה'הלל': יהללוך.. כל מעשיך (ולא: על כל מעשיך).

ואף כי ניכר שעיקר כוונת השואל היא בקשר לדיוק ניקוד הפסוקים, אך מן הכלל ניתן ללמוד על הפרט, והוא פשוט: שבמקומות אלו יש למתפלל בסידור אדמו"ר הזקן (דהיינו סידור "תורה אור" וכד') ספק מיניה וביה כיצד עליו לבטא את המלים הללו.

ועל הסדר:

[א] בברייתא דר' ישמעאל נכתב שם: וכן (נוסח אחר: וכאן).

[ב] ליד התיבה "חייתני" [בקמץ] נכתב שם, נוסח אחר: התי"ו בפתח.

[ג] זכר – לא נרשמו שם חילופי נוסח, אבל הספק נגרר כנראה מהספק שבקריאת פרשת זכירת עמלק.

[ד] ליד התיבה "קרחו" [בפתח], נכתב שם, נוסח אחר: קרחו [בקמץ] (וכן היה נוהג הרבי לומר בתפילתו, בקמץ).

[ה] ומלכותו ואמונתו – בסידור "תורה אור" (במהדורות שקדמו לשנת תשמ"ז) נדפס: ומלכותו (נוסח אחר: ואמונתו).

[ו] בניקוד התיבה "מאמר" יש שינויים בסידורי חב"ד עצמם (כגון בסידור סלאוויטא – שבו רשם הצ"צ את הגהותיו – ובסידור מהרי"ד, שבשניהם תיבת "מאמר" בפתח), לכן נקבע הנוסח בשתי התיבות הללו, הראשונה בקמץ והשניה בפתח, אע"פ שזה אינו תואם לחרוז.

[ז] בסידורי "תורה אור" הישנים ננקדה תיבת "זכור" בחולם, וכמבואר ב'שער הכולל' על אתר. לכן באה ההכרעה לומר במלאופם (שורוק), כפי שהוא בשאר סידורי חב"ד וכדכתיב בקרא (תהלים קג, יד).

[ח] בתיבת "ונטלתני" נדפסו בסידור שתי הגירסאות, לכן הובאה כאן ההכרעה (וראה בהגהות הצ"צ לסידור, שהקפיד להוסיף את הנוסח השני, בסידור שנדפס בו רק נוסח אחד).

[ט] בסידור נדפס: לא תסור (נוסח אחר: אל תסיר).

[י] בסידור נדפס: יהללוך.. (על) כל מעשיך (וראה המובא להלן מאג"ק רבינו).

עוד יש בסידור מקום שבו יש שני נוסחים, והוא בתיבת "נאוה" שבמזמור "ה' מלך גאות לבש", האם הנו"ן ננקדת בקמץ או בפתח.

לגבי ספק זה לא באה הכרעה בלוח "היום יום", כנראה מפני שרבינו לא קיבל בזה הוראה לרבים מפיו של אדמו"ר הריי"צ.

שהרי אין אלו הכרעותיו של רבינו (כדמשמע מלשונו של השואל), אלא כפי שכתב הרבי בעצמו (אג"ק, ב, עמ' קמו):

"הנה כל ההנהגות שהדפסתי ב'היום יום' הכנסתים ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וקודם ההדפסה היו עוה"פ נגד עיניו (ויש מהם שציווה להשמיט באמרו שאינם הוראה לרבים).. ראינו ג"כ, זה כמה פעמים, את כ"ק מו"ח אד"ש.. משמיט תיבת 'על' [ב'הלל']".

 

 

מאמרים דומים

-