מאמרים

הגאון בעל ה'חות יאיר' והגהותיו למחזור

מוריה

עדות נוספת על היותו של בעל ה'חות יאיר' ש"ץ בוורמייזא בתפילות הימים הנוראים, מפנקס הזכרת–נשמות של ביהכ"נ במקום.

 

מוריה, שנה שלש עשרה, גליון י-יב (קנד-קנו), כסלו תשמ"ה

 

הערות והארות

על הגאון בעל ה"חות יאיר" והגהותיו למחזור

בחוברת אלול תשד"מ (ע' כא) הביא הרב ישראל פלס שתי עדויות להיותו של הרב בעל "חות יאיר" ש"ץ בוורמייזא בתפלות מסויימות. נראה לי להוסיף גם את העדות הבאה שממנה מוכח שתפלתו היתה בימים הנוראים בלבד, ולא בשנות חייו האחרונות. ההעתקה היא מפנקס הזכרת-נשמות של ביכ"נ רש"י בק"ק וורמייזא (ע"י בית הספרים הלאומי מס' 656 ˚4 דף 38ב. העתקה מקוצרת מכ"י אחר - נדפסה ע"י ברלינר בקובץ על יד, ג, עמ' 22):

יא"נ [יזכור אלקים נשמת] מורינו הרב ורבינו הגאון מוהר"ר שמעון יאיר חיים בכרך זצ"ל בן הגאון מורינו ורבינו הרב מור"ר משה שמשון זצ"ל עם נשמת אברהם יצחק ויעקב, בעבור שהיה אב"ד ומ"ץ פה ק"ק וורמיישא, וקודם זה היה אב"ד בק"ק קאבלענץ ובק"ק מענץ, והיתה תורתו אומנתו וחיבר כמה ספרים מלבד ספר חוט השני וספר חות יאיר שכבר יצאו לאורה בדפוס, והיה בקי בכל חדרי תורה והיה לו יד בכל החכמות כאשר נראה לעין כל מתוך ספריו שחיבר, והיה סופר מהיר ופייטני, והיה לו קול נעים בימי נעוריו היה משמח לאלרים ואנשים בימים נוראים כשהיה יורד לפני התיבה, וכמה מדות ומעלות טובות היו בו. וגם נתן עשרה זהו' לצדקה. בשכר זה תהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם שאר צדיקים בגן עדן אמן. נפטר בש"ט ביום א' א' טבת תס"ב לפ"ק

בכבוד רב ובברכה

יהושע מונדשיין


 

מאמרים דומים

-