מאמרים

הוי"ה שאינו משמות הקדושים

הערות התמימים ואנ״ש

מצביע על שני מקומות בדא"ח שמוכח מעניינם שצ"ל "הויה" ולא שם הוי' (כפי שנדפס בשיבוש). [א] בס' תורה–אור פ' לך לך: "שע"י המעשה ממשיך הויה חדשה". [ב] בס' תורת–חיים פ' נח: "ששרשם מבחי' הפירוד מתחלת ההויה".

הוי"ה שאינו משמות הקדושים

 

[א]

במהדורות הנפוצות של ה'תורה אור' פ' לך לך, בד"ה ולא יקרא עוד שמך אברם (דף יב טור ב במהדורות קה"ת), נדפס: שע"י המעשה ממשיך הוי"ה חדשה והתהוות דבר חדש. עכ"ל.

            והוא טעות דמוכח מעניינו, וצ"ל 'הויה חדשה', כלשון רז"ל מקיש הויה ליציאה, שאינו ענין לשם הוי"ה.

            במהדורה הראשונה של התו"א (קאפוסט תקצ"ז דף כא, א) נדפס: הוי' חדשה. אלא שבצורה דומה נדפסו שם גם שמות ההוי"ה, ולכן המדפיסים במהדורות הבאות לא הבחינו בין הוי' של חול להוי' של קודש.

            הלשון "הויה חדשה" נמצא בתו"א גם בפ' משפטים (עה, ד): וזה בנקל יותר מאם היה צריך להיות הויה חדשה ממש. ובלקו"ת פ' מסעי (פט, ב): מבחי' ריח נמשך להיות הויה חדשה גבוה מאד נעלה. ובשו"ת צ"צ (אהע"ז סי' קטז אות ה): גדלות דקטן וקטנה שנעשה בהם עכשיו הויה חדשה ובאו לכלל דעת.

[ב]

            במהדורות הנפוצות של ה'תורת חיים' פ' נח, בד"ה ויהי כל הארץ (דף עד טור א), נדפס: ששרשם מבחי' הפירוד מתחלת ההוי"ה. עכ"ל.

            גם כאן הוא טעות דמוכח מעניינו, וצ"ל 'מתחלת ההויה'.

            במהדורה הראשונה של ה'תורת חיים' (קאפוסט תקפ"ו דף פט, א) נדפס כדבעי למהוי: מתחלת ההויה.

            ושם קיימת אבחנה ברורה בין קודש לחול, כגון בשורות שלעיל מיניה: לאור דהוי"ה שנק' מצות הוי"ה.

            ברוב העותקים של המהדורה הראשונה מחקה הצנזורה כליל את הקטע דנן. עותקים בלתי מצונזרים הם נדירים ביותר וסביר לשער שלפני עורכי המהדורה החדשה של ה'תורת חיים' לא היה עותק שכזה, לפיכך השתבשו גם הם.

            הביטויים "פירוד והתחלקות מתחלת ההויה" וכן "יחוד והתכללות מתחלת ההויה" מופיעים במאמר זה עצמו – באופנים שונים – עוד שבע פעמים, ובכולם נדפס לנכון "הויה". והשיבוש הנ"ל נפל במקום אחד בלבד.

           

            הע' הת' ואנ"ש תות"ל 770, כ"ה מרחשון (כינוס השלוחים) תש"ע

מאמרים דומים

-