מאמרים

הכוכבים בסה"ק "נועם אלימלך" (תגובה)

עולם החסידות

מחזק את הסברה כי ה'כוכבים' הנדפסים בספר זה אינם מרמזים לכלום. התופעה של הדפסת כוכבים (במקום נקודות פיסוק) היתה קיימת בספרי קודש נוספים.

 

עולם החסידות, אדר תשנ"ו

 

ציוני הכוכבים

מה הסוד העומד מאחורי אותם 'כוכבים' בהרבה קטעים בספה"ק נועם אלימלך? "בדפוסים הראשונים יש שמה בהרבה מקומות תמונות כוכבים, אשר ירמזון לאיזה דבר סוד" (דברים ערבים). ב"אוהל אלימלך" מובא, כי סימני הכוכבים, אותות הם, כי כשהשמיע הרבי רבי אלימלך דברי תורתו בקדושה ובטהרה, במקומות אלו המסומנים, היתה לו עליית נשמה או גילוי אליהו.

***

 

עולם החסידות, ניסן תשנ"ו

 

לכבוד מערכת "עולם החסידות",

בגליון מס' 16 אדר נ"ו, במאמר על הספה"ק נועם אלימלך, מובא בשם ספר "אוהל אלימלך" הענין העומד מאחורי אותם "הכוכבים" המופיעים בתוך הרבה קטעים בספה"ק נוע"א שכוונתם לעליית נשמה או גילוי אליהו שהיה להרבי רבי אלימלך בשעת אמירתם.

ואני שמעתי מפי כ"ק אדמו"ר רבי יענקלה מפשעוורסק שליט"א (מאנטוורפן) בשעה שנכדו  שאל אותו מה ענין כוכבים אלו ולמה מרמזים, וענה בזה"ל: "ס'איז גארנישט" [=זה כלום], שאלו שוב, והלא שגור בפי העולם שסודות גבוהים ורמים מונחים בציונים אלו? ענהו בזה"ל: "דער וועלט זאגט אסאך שטותים, אין דאס איז אוך איינע פון זיי" (=הציבור בודים שטויות רבות מליבם וזהו אחד מהם...).

הכותב לכבוד התורה ולומדיה

יהודה א.ל. רוזנר - ירושלים

***

 

עולם החסידות, אייר תשנ"ו

לכבוד מערכת עולם החסידות

במדור מכתבים למערכת בגל' חודש ניסן, הביאו בשם האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א, שה"כוכבים" הנדפסים בסה"ק "נועם אלימלך" אינם מרמזים לכלום. עיי"ש.

ואני שמעתי כך מהמוכ"ס רב-הידע ר' חיים שנייבאלג ע"ה בשם רבו האדמו"ר מסאטמר זצ"ל:

ונראה לי להעיר כיהודה ועוד לקרא: אשר כדבריהם הן בפשטות:

הכוכבים מופיעים לא רק בתוך דברי המחבר הרה"ק הר"ר אלימלך, אלא גם ב"הסכמת הגאונים" שבראש הספר, וכן באגרת-הקודש שבסופו, גם באגרתו של הר"ר זכרי' מענדל.

כבר כתב ר' חיים ליברמן ע"ה (בספרו 'אהל רח"ל'): הכוכבים מופיעים במקומות שכרגיל מעמידים בהם נקודה... יש אפילו פרשיות שלמות שאין בהן אפילו כוכב אחד, כגון פרשיות בא, בשלח, יתרו ומשפטים, עכ"ל.

ועוד הראה שם, כי התופעה של הדפסת כוכבים במקום נקודות היתה קיימת כבר בספרי קודש שנדפסו בפיורדא כעשרים ושלושים שנה קודם לכן.

באותה שנה שנדפס ה"נועם אלימלך" שנת תקמ"ח, הדפיס הרה"ק ר' אליעזר ליפמן בן המחבר ספר נוסף של אביו - באותו בית דפוס - הוא הסה"ק "לקוטי שושנה". אליו נספח הס' "אותיות דבי עקיבא", שגם בו נדפסו כוכבים, ואפילו בדברי המדפיס בשער.

אותו מדפיס, ר' יהודה שלמה יארוש-רפאפורט, הדפיס באותה שנה את סידור האריז"ל הידוע בשם "סידור ר' אשר", וגם הוא זרוע כוכבים: בשער, ב"הסכמות הגאונים", ב"התנצלות המביא לדפוס", בשטר "כח והרשאה", ב"הקדמה", ועוד ועוד.

וכבר בשנת תקמ"ו הדפיס אותו ר' שלמה בבית דפוסו את הספר "וחרב פיפיות" מאת הר"ר ישעי' מהקלויז דבראדי, וגם הוא מלא כוכבים מתחילתו ועד סופו (וכנ"ל, רק במקומות הזקוקים לפיסוק והפסק).

בברכה ובהוקרה

יהושע מונדשיין - ירושת"ו.

****

מאמרים דומים

-