מאמרים

המקור בירושלמי (תגובה)

כפר חב״ד

במענה לשאלת השואל (גל' 881) לאיזה מדרש הכוונה בדברי אדה"ז ('תורה אור' פ' ויצא כג, א): "וכמ"ש במדרש בעובדא דר' חייא רבה" – נראה שהכוונה למסופר בירושלמי מס' כלאים פ"ט ה"ג. ידוע שגם לדברי אגדה שבש"ס קוראים לפעמים בשם "מדרש".

כפר חב"ד, 882 (כ"ג כסלו תש"ס), עמ' 122

 

לאיזה מדרש הכוונה?

ב"תורה אור" פ' ויצא (כג, א) נאמר: ..שאינו מרגיש כלל בעסקים החולפים לפניו מחמת גודל התקשרות שיש לו בהמחשבה, וכמ"ש במדרש בעובדא דר' חייא רבה. עכ"ל.

ונשאלה השאלה בגל' 881 (עמ' 94): לאיזה מדרש הכוונה.

ונראה שהכוונה למסופר בירושלמי מס' כלאים (פ"ט ה"ג) על רבי חייה רובה (הוא ר' חייא רבה) שישב בבית-המרחץ ולא הבחין בר' ישמעאל ב"ר יוסי ולא קם מפניו, והסביר, שאפילו אילו היה רוחץ באותה שעה לא היה מרגיש ברחצתו, מחמת שהיה שקוע בעיונו "בכל ספר תילים אגדה". ומאז מסר לו רבי שני תלמידים שיהלכו עמו, מפני הסכנה (שלא יסתכן מחמת טירדת המחשבה – פ' פני משה).

וידוע שגם לדברי אגדה שבש"ס קוראים לפעמים "מדרש" (וכך בתניא פ"א: "ולכן ארז"ל במדרש ראה הקב"ה בצדיקים שהם מועטים..", אע"פ שזו גמרא ביומא לח, ב. וראה במפרשי התניא שם).

 

מאמרים דומים

-