מאמרים

הספר 'מאורי אור' בכתבי ה'צמח–צדק' (תגובה)

כפר חב״ד

על 'הסכמת' הרב"ש בן הצ"צ להדפסת הספר 'מאורי אור' בשנת תרכ"ז, ועל איזכורי הספר בכתבי הדא"ח (תיקון לדברי הכותב בגל' 628, עמ' 29).

כפר חב"ד, 683 (י"ט אלול תשנ"ה), עמ' 71

 

הספר "מאורי אור" בכתבי אדמו"ר ה'צמח צדק'

ביום השלישי כ"ד באלול, תמלאנה 128 שנה ל"הסכמה" שנתן כ"ק הרב"ש בן הצמח-צדק להדפסת הספר "מאורי אור", ביום השלישי כ"ד אלול תרכ"ז.

זו הזדמנות נאותה לתקן את שנכתב בגליון 628 (עמ' 29), שם מביא הכותב הנכבד את האמור באותה "הסכמה" אודות ספר זה, בזה הלשון: "כ"ק אאמו"ר [הצמח צדק] מביאו בליקוטי תורה, ובפרט בכי"ק אשר עדיין בכתובים ברוב הדרושים נזכר ספר הקדוש הזה". עכ"ל.

על כך כתב הכותב (שם): לאמיתו של דבר, ה"מאורי אור" מובא... רק בשני מאמרים ב"תורה אור" (ועל זה נתכוין במש"כ "מביאו בלקוטי תורה"), ואילו "בכי"ק אשר עדיין בכתובים" -- שבדורנו זכינו לאורם בסדרת הספרים הענקית של "אור התורה" -- אינו מובא ספר זה אלא פעם אחת בלבד! עכ"ל.

דברים אלו אינם מדוייקים כלל וכלל; הן אמת שב"תורה אור" מובא ה"מאורי אור" רק בשני מאמרים (ליתר דיוק: חמש פעמים באותם מאמרים, וכפי שציינם כ"ק אדמו"ר נבג"מ במפתחותיו ל"תורה אור"), אולם ב"הסכמה" הנ"ל הרי מפורש כי ב"לקוטי תורה" עסקינן, ובדברי פתיחתו ל"מפתח שמות ספרים ואנשים" שבלקו"ת מונה כ"ק אדמו"ר נבג"מ את ה"מאורי אור" בין הספרים אשר "לא נסמנו לרוב המצאם"!

ובאשר לסידרת הספרים "אור התורה" -- שלדברי הכותב מובא שם ה"מאורי אור" "פעם אחת בלבד" -- קביעה זו מבוססת כנראה על בדיקה ב"ספר המפתחות לספרי ומאמרי הצ"צ" (קה"ת תשל"ד), שבעמ' 258 אכן נרשם ה"מאורי אור" רק פעם אחת בלבד. אולם נתעלמה ממנו העובדה (המפורשת שם ב"פתח דבר" ובעמ' 256) כי אין זו אלא "רשימה קצרה" בלבד. ומה גם שבעמ' קיז נרשמו עוד חמישה מקומות נוספים שבהם מביא הצמח-צדק את ה"מאורי אור"!

אך כמובן שכ"ק הרב"ש לא נשתבש בדמיונו ח"ו כשכתב כי ספר זה מובא "ברוב הדרושים" של אביו הצמח-צדק, שהרי לאמיתו של דבר גם מעט הציונים הללו אינם אלא אפס קצהו בלבד מאלפי הפעמים שהצ"צ מביא את ה"מאורי אור", והבודק בשני קונטרסי ה"מילואים לספר המפתחות" (קה"ת תשל"ד ותשמ"ב) יבחין כי בשניהם נכלל ספר זה בין הספרים אשר "לא נסמנו לרוב המצאם".

תיקון נוסף: הכותב מציין את השתדלותו של כ"ק הרב"ש בן הצ"צ בהדפסתו של ה"מאורי אור"; ברם לא שלו היתה ההשתדלות, אלא של חתנו הרה"ח ר' משולם רייך. וכמפורש גם בגוף ה"הסכמה" הנ"ל: "לזאת קם ונתעורר חתני המופלג מוה' משולם נ"י מק"ק ווארשא להביאו לבית הדפוס".

 

מאמרים דומים

-