מאמרים

הערה למאמר 'היכן נתחבר ספר עלילות דברים' (תגובה)

עלי ספר

מגיב למאמרו של פרופ' ישראל תא–שמע (גל' ג) על מנהג הוספת ערבות, "עד למנין ששים ושמונה כנגד אותיות לולב".

 

עלי–ספר, ד (תשל"ז), עמ' 180

 

הערה

(למאמר: "היכן נתחבר ספר "עלילות דברים"? "עלי-ספר", ג, 51)

במאמרו: "היכן נתחבר ספר 'עלילות דברים'" תמה י. תא-שמע על המנהג להוסיף ערבות "עד למנין ששים ושמונה כנגד אותיות לולב".

רבים הם המתירים להוסיף ערבות, ועדויות על נוהג קיים להוסיף, מוצאים אנו בבית הבחירה למסכת סוכה, דף ל"א, א'; בספר העיטור הלכות לולב ועוד. בארחות חיים, הלכות לולב, סעיף ד': "...וכן המנהג להוסיף בהדס ובערבה כך כתב ה"ר יום טוב ז"ל [והוא בחדושי הריטב"א - שברשב"א - לסוכה ל"א, א']. ובעל ספר האשכול ז"ל כתב שיש שנהגו לתת ס"ח כנגד לולב". - אך בספר האשכול לפנינו (מהדורת אלבק, ח"ב, עמ' 104) מדבר רק בהוספת הדסים.

הוספת ערבות כמנין ס"ח מפורשת בטור או"ח סוף סימן תרנ"א, בשם רב עמרם: "נהגו במקומינו במתיבתא מכמה דורות שלא לפחות מששים ושמונה ערבות כמנין לולב". והבית-יוסף שם מביא מהגהות אשר"י [והוא מאור-זרוע, ח"ב, סי' ש"ח] ש"כן מנהג בישיבה", ומהגהת מיימוני "שכן נוהגים באשכנז" ומהמרדכי [והוא מראבי"ה הלכות לולב סעיף תרס"ט] המעיד על כך "אנן נהגינן" - וכולם נוטלים כמנין לולב ועוד שלש. כך* גם מביא במחזור ויטרי עמ' 435 מתשובות הגאונים, ומדמיון הלשון נראה שגם הכתוב בספר הפרדס לרש"י סימן קצ"ד מתייחס להוספות ערבות במנין הנ"ל. ובראב"ן למס' סוכה (ירושלים, תער"ג, דף נ"ג, ע"א): "ונהגו הראשונים ליתן מנין ערבה ע"א כמנין לולב וג' אבות".

בתקופה מאוחר יותר ומקבילה לזמן חיבור הספר "עלילות דברים" מוצאים אנו בספר לקט יושר (או"ח עמ' 147, קטע שנכתב בין השנים רכ"א-רל"ה): "כי המנהג באושטריך שלקחו רק ב' בדי הערבה ללולב", ומכלל הדגשת לאו זו שומעין אנו כי ידועות היו לו, כנראה, קהילות אחרות שבהן הוסיפו על מנין הערבות.

יש בכל זה לחזק את הדיעה שבמאמר הנ"ל, כי המנהגים המותקפים בספר "עלילות דברים" הם מנהגי קהילות שבאשכנז.

 

[*וכ"ה במהרי"ל ריש הל' לולב, וביוסף אומץ סי' תתר"מ.]

 

מאמרים דומים

-