מאמרים

הפירוש לקאפיטל ק"ז / מכתבי האדמו"ר מקאפוסט (תגובה)

היכל הבעש״ט

[א] שמועה משובשת על פירוש המיוחס לבעש"ט למזמור ק"ז בתהלים. (בתגובה לדברי הכותב בגל' יז). [ב] פרסום מכתבי האדמו"ר מקאפוסט. (בתגובה לנדפס בגל' יז).

היכל הבעש"ט, יח (ניסן תשס"ז), עמ' קמט–קנ

 

הפירוש לקאפיטל ק"ז

בגל' יז (עמ' קעא) מביא הרה"ח רא"א פרנקל מפי השמועה, שר' מ"י גוטמן כתב באחד מספרי "גיבורי החסידות" שלו, שקבלה היא בידו כי הפירוש לקאפ' קז המיוחס לבעש"ט הוא מהרה"ק ר' דוד מיקאלייוער תלמיד הבעש"ט (ומסיים שלא מצא ספר זה).

נראה לענ"ד ששמועה משובשת היא זו; בשנת תרפ"ב הדפיס רמ"י גוטמן, ביאסי, את החוברת "רבי ישראל בעל שם טוב – חייו, פעולותיו ותורתו", ושם נאמר (בעמ' 50. גם במהדורת ירושלים תש"ט הוא בעמ' 50):

הפירוש הזה כבר נדפס כמה פעמים וידוע בכל תפוצות ישראל. והנה בין גנזי הכתבים של זקני הרב רבי ישראל ז"ל נמצאו כתבים שונים מהרב רבי מנדל מבסליוו אביו של הגאון מלוטין (חותן זקני הנ"ל). ומצאתי שמה הפירוש על הודו כמו זה שנדפס, זולת שינוים קלים בהרצאת הלשון וסדור המלים... בהשלמת הפירוש בכת"י כתוב: "תם ונשלם פי' על הודו מאא"ז כו' מוהר"ר מנחם מנדל זצ"ל". הוא הרב מבאר תלמידו של הבעש"ט. וברור כי הרבי מנדל מבאר כתב זה לפי מה שקיבל מרבו הבעש"ט.

עכ"ל שם.

ויש להעיר, שבס' כתר שם טוב (אות קצד) מובא הענין המפורסם שבפירוש זה: וז"ש ריב"ש ע"פ רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף וכו' (יעו"ש).

 

מכתבי האדמו"ר מקאפוסט

שלושת מכתביו של האדמו"ר מקאפוסט בענייני המגיפה ר"ל שנדפסו בגל' יז (עמ' ס-סב), כבר נתפרסמו בקובץ "אור ישראל" גל' יח (טבת תש"ס) עמ' קפב-קפג.

 

מאמרים דומים

-