מאמרים

הקיצוניות כמשל (תגובה)

כפר חב״ד

ציטוט מ'אגרות קודש' אדמו"ר זי"ע על ביטויים קיצוניים כמעידים על מגמת השיטה.

כפר חב"ד, 902 (ו' אייר תש"ס), עמ' 101. (בחתימת: א' מאנ"ש)

 

הקיצוניות כמשל

בקשר לכמה אירועים שהתרחשו לאחרונה, כדאי להיזכר בדברים שכותב הרבי נשיא דורנו (אגרות קודש חלק ח"י ע' רלא) וזלה"ק:

אם רצונך לעמוד על טיבה של איזו שיטה, תא חזי את בטויי' הקיצוניים. ואף אם קיצוניותה נתקבלה רק ע"י המיעוט שלכאורה אינו תופס מקום, אף כל פי כן יש בתופעה קיצונית להבליט הכיוון והמגמה של השיטה, על כל פנים התוצאות האפשריות הכרוכות בה, אם לא תעלה ארוכה בעוד מועד. עכלה"ק.

הדברים מדברים בעד עצמם, ויפה שעה אחת קודם.

מאמרים דומים

-