מאמרים

לא רק מידת חסידות (תגובה)

כפר חב״ד

תגובה לדברי הכותב אודות ההנהגה בחבישת כובע בשעת ברכת המזון והתפילה.

כפר חב"ד, 516 (ז' אדר ב' תשנ"ב), עמ' 46–47 (בחתימת: אביגדור פוזנר)

 

חבישת כובע בתפילה ובברכת-המזון

במדור 'קוראים כותבים' בגל' 514, מציין אחד הכותבים את הנהוג כיום בקרב תלמידי ישיבות חסידיות ובע"ב חסידיים, החובשים מגבעת לראשם בשעת ברכת-המזון והתפילה, ומביע את תקוותו כי גם חוגים אחרים ינהגו כך.

אך כדאי לדעת: מי שאינו נוהג במנהג זה אינו עובר על מדת חסידות גרידא, אלא על מנהג ישראל הקרוב לדין, שהרי אע"פ שהמובא בשו"ע אדמו"ר (סי' קפ"ג ס"ו) מהמגן-אברהם "כל ירא שמים לא יברך במצנפת רק ישים הכובע על ראשו" נאמר בעיקר כשמברך על הכוס, אולם כבר כתב המשנה ברורה שם (ס"ק י"א): וכן נהגו כהיום בישראל בעת בהמ"ז שמשימין הכובע על ראשיהן אפילו כשהוא מברך ביחיד בלי כוס.

כך גם פסק במשנה ברורה (סי' צ"א ס"ק י"ב) לענין תפילה: בזמנינו צריך להשים בעת התפילה כובע בראשו כדרך שהולך ברחוב, ולא בכובע הקטן שתחת הכובע, כי אין דרך לעמוד כן לפני אנשים חשובים.

 

מאמרים דומים

-