מאמרים

"לא תגנוב" – מעצמך! (תגובה)

כפר חב״ד

אימרה ידועה בקוצק נתפרשה כבר בבית מדרשו של אדמו"ר הזקן בשנת תקס"ב, שנים רבות לפני היות קוצק. (בתגובה לדברי הכותב בגל' 940 עמ' 46).

כפר חב"ד, 941 (כ"ט שבט תשס"א) עמ' 86

 

"לא תגנוב"  מעצמך!

 

            בגל' 940 (עמ' 46) הובאה האימרה הידועה, שבקוצק מפרשים את הכתוב "לא תגנוב" – שאסור לך לגנוב מעצמך!

            כדאי לדעת שכך נתפרש כתוב זה גם בבית-מדרשו של אדמו"ר הזקן, שנים רבות לפני היות קוצק. וכרגיל, גם בביאור יותר.

            והוא בס' מאמרי שנת תקס"ב (עמ' רטו): וכמו אדם התחתון בגנבו את עצמו, כשיש תערובת שקר בלבבו ונדמה לו שזהו ישר [אולי צ"ל: שזך וישר] פעלו. ואם יודע מהערבוביה אלא שמיפה עצמו, אז הוא גונב מעצמו כו'.

            ועוד שם (בעמ' תנא): ו"לא תגנוב" הוא ענין הגניבה בתפילה, שמדמה לו שגירש את יצרו כו' ושבר כל התאוות רעות וגסות, ובאמת הוא שקר וגונב מעצמו, שגונב את לבו עצמו כו'.

            וראה עוד ב"לקוטי תורה" פ' במדבר (דף יג, ג ודף יד, ד) שהזהירות מ"לא תגנוב" היא כשהאדם נשמר מצביעות, מפניות ומדמיונות שוא, שלא ידמה בעצמו ששיבר התאוות רעות, ובאמת שקר הוא.

מאמרים דומים

-