מאמרים

לחיזוק הסניגוריה (תגובה)

סיני

הערות נוספות בענין הפולמוס על ר"י אייבשיץ והשבתאות, בתגובה למאמרו של הרב א' ביק (בכרך עד). מצביע על מקורות שיסודותם בהררי קודש לשני "סממנים שבתאיים" מובהקים בעיני פרופ' שלום.

 

סיני, עה (אב–אלול תשל"ד), עמ' רצא

 

לחיזוק הסנגוריה

(הערה למאמרו של הרב א' ביק, סיני כרך עד, שבט-אדר תשל"ד)

א) מכתלי דבריו של פרופ' שלום ב"לקט מרגליות" ובפרט בספרו "בעקבות משיח" (ירושלים תש"ד) עמ' יא, ניכר שהוא רואה במוטיב "נחש-משיח" סממן שבתאי מובהק, אעיר בזה על מקור קדום שנתמזל מזלו ואי אפשר לחושדו ביניקה מרעיונות השבתאים:

המקובל ר' נפתלי הירץ רותב בספרו עמק המלך (אמשטרדם ת"ח) שער עולם הבריאה פרק טז (קעד ג): בא נחש שאותיות נחש הוא משיח.

ב) במאמרו "על קמיע אחד של ר' יהונתן אייבשיץ ופירושו עליו" (תרביץ שנה יג - תש"ב, עמ' 244) כותב פרופ' שלום: "...ר' יהונתן נדחק ואומר בפירושו שדברים אלו "תקן חטא [חוה ואדם]" נאמרו על יעקב אבינו, אבל דבר זה אינו מתקבל כלל על הדעת… לא יעקב הוא שתיקן את החטא… לעומת זה נמצאת ממש פורמולה זו על המשיח… בספרי השבתאים".

אך דברי הר"ר יהונתן יסודם בהררי קדש בספר הזהר בראשית דף לה כ; אחרי שמפרש שם את הפגם שגרמו סמא"ל - הנחש לאדם הראשון ולעולם ע"י החטא, כותב הזהר: עד דאתא אילנא אחרא קדישא דאיהו יעקב ונטל מניה ברכאן… דהא יעקב דוגמא דאדם הראשון הוה (ושופריה) דיעקב שופריה דאדם הראשון הוה.

ובפירושו נצוצי אורות שם מביא החיד"א פירוש מסכם: במה שנטל יעקב הברכות מעשו בחכמה תיקן חטא אדה"ר [וע"ע תיקוני זוהר קב ב וב"ניצוצי זוהר" אות יט בשם ביאור הגר"א. - העורך].

דברי הזהר הנ"ל הם כנראה גם המקור לדברי אדמו"ר בעל ה"תניא" מלאדי (תניא, אגרת הקדש סי' ז, דף קיא ב): והנה שופריה דיעקב מעין שופריה דאדה"ר, שתיקן חטא אדה"ר.

יהושע מונדשיין

 

[וראה לקו"ת להאריז"ל פ' תולדות (כז, יג) - ופ' בראשית עה"פ לקוטי שושנים בסו"ס קרניים כג, ב]

מאמרים דומים

-