מאמרים

לימוד הרי"ף

עלים לתרופה

קטעים ממכתבי הדרכה מאת אדמו"ר האמצעי, ובהם מפרט את סדר הלימוד, כולל הדגשה מיוחדת אודות לימוד הרי"ף לסוגי אנשים שונים, איש איש כפי ערכו.

לימוד הרי"ף

            לענין לימוד הלכות הרי"ף [גל' שפד], להלן קטעים ממכתבי הדרכה שכתב כ"ק אדמו"ר ר' דובער מליובאוויטש זצוק"ל:

            א] בהקדמתו לשו"ע של כ"ק אביו בעל ה'תניא' מפרט הוא את סדר הלימוד "כפי שקבלתי מאאמו"ר ז"ל והרגלנו בנעוריי, לתכלית ידיעת דיני ההלכות בטעמיהן", סדר אחד "למי שיש לו שעת הכושר לעסוק בעיון בגמ' וראשונים עד פסקי ההלכות האחרונים", סדר אחר ל"מי שאין לו שעת הכושר כל כך, מפני טרדתו בעסק מעט, יעשה לו עתים קבועים בבוקר ובערב ללמוד האשר"י לבדו עם פרש"י ששייך להלכות הרי"ף המובא באשר"י, ולחזור ב' וג' פעמים, ואח"כ ילמוד הש"ע לבדו ואח"כ הש"ע של אאמו"ר ז"ל בחלק א"ח הלז, ויספיק לו לענין תכלית ידיעת אמיתת הדין והלכה שנפסק בראשונים ובאחרונים". וסדר נוסף ל"אותן אנשים הטרודים ביותר ואין להם פנאי רק כמו ב' וג' שעות ביום לקבוע עתים לתורה, יזהרו לעשות קביעות לימודם במשניות והלכות הרי"ף עכ"פ לבדו ובפסקי ש"ע הקצר בכל יום ב' דפים בחזרה כמה פעמים, כדי שיהיה שונה הלכות כמו שהן במקורן בלשון הגמ' עד פסק הדין בש"ע בכל יום, שמובטח לו שהוא בן העוה"ב. וגם יוצא בזה מצות ידיעות הדינין מעט".

            ב] במכתב אחר (כנראה משנת תקפ"ג): שיעשו חוק קבוע איש איש כפי ערכו שילמוד ב' וג' סימנים בשו"ע או"ח ויו"ד תחילה, ולחזור עליהם ב' וג' פעמים עם באה"ט דוקא... וגם יהי' חוק קבוע ללמוד ספרי אלפסי כמו שהוא בפנים לבד שהוא הלכות פסוקות מן התלמוד, ולחזור עליהם ב' וג' פעמים בפנים ובע"פ בל' אשכנז, וכן בלימוד השו"ע, ולא יפחות מב' וג' דפים בכ"י... ובמשך זמן ג' וד' שנים איש איש לפי טרדתו יבוא לכלל בקיאות טובה ב' חלקי השו"ע וג' חלקי הרי"ף, ובזה יתרצה העבד אל אדוניו בלי ספק להעלות נשמתו למקורה ושרשה וכמו שמכריזין בג"ע אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו כידוע... ואם יספיק לו הזמן יותר ילמוד אח"כ האשר"י עם הטור וב"י עם האחרונים... וכל זה לטרודים וגם לפנויים מעט, יקבעו עת ללמוד הרי"ף והאשר"י [נ"א: השו"ע והרי"ף] כנ"ל".

                        (גל' שצו)

מאמרים דומים

-