מאמרים

לימוד תורה בלעז

עלים לתרופה

בענין לימוד התורה, אם צריך להיות בלה"ק דוקא, יש להעיר מהמובא בס' תורה–אור שהתפילה במס"נ ולימוד תורה לשמה מעלים כל צירופי האותיות שדברו בהם. מד"ת לאדמו"ר מקלויזנבורג בענין הלימוד בלשונם.

לימוד תורה בלעז

בענין לימוד התורה הק' – אם צריך להיות בלה"ק דוקא, במדור "עלי הדף" (גל' תסג).

יעויין בס' 'תורה אור' לאדמו"ר בעל ה'תניא' זצ"ל בפ' משפטים (דף עז, ד): "שישראל מפוזרים בשבעים אומות ומדברים גם כן כלשון עם ועם שהם דרים בתוכם בכל צרכי משא ומתן, ואח"כ כשמתפללים במס"נ בכוונה ולומדים תורה לשמה.. אזי מעלים כל צירופי אותיות שדברו בהם למעלה מעלה לשרש נשמתם.. וזהו הנקרא 'חולין שנעשו על טהרת הקדש'.. שאר לשונות הם חול אבל כשמתבררים על ידי התפלה כנ"ל, וגם כשמדברים בהם להבין התורה, וכמו בגמרא יש כמה מלות לשון ארמי הכי השתא אי אמרת בשלמא, הרי הם נעשים על טהרת הקדש.. אותיות של שבעים לשון יתעלו כל כך על ידי עסק התפלה והתורה להיות גם כן כמו אבני קדש עד שנקרא לבנת הספיר". עכ"ל.

וראה עוד בד"ת להאדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל (גל' תתקצד עמ' ז), דלשבר כח הסט"א אפשר רק על ידי לימוד התורה וכשהלימוד בלשונם דייקא, דכך היא מדתו של הקב"ה מיניה וביה לשדי ביה נרגא (עי' סנהדרין לט, ב) ולכן נכתבו הזוהר הק' והש"ס בלשון תרגום, והיינו טעמא דתרגום אונקלוס הוא בל' ארמי ודייקא אונקלוס הגר כתבו וכו'. [וראה בסה"ק 'מגלה עמוקות' פ' בהעלותך ט, ב].

                        (גל' תסה)

מאמרים דומים

-