מאמרים

מועד קבורת הבעש"ט (תגובה)

היכל הבעש״ט

שמועות בשם אדמו"ר מוהרש"ב על קבורת הבעש"ט. (בתגובה לדברי הכותב בגל' ג עמ' מג ואילך).

היכל הבעש"ט, ד (תשרי תשס"ד), עמ' קסד

 

מועד קבורת הבעל שם טוב

ב'מבוא' למאמר אודות קורות חייו של מרן הבעל שם טוב (גל' ג' עמ' מג ואילך) אומר הכותב, שהוא השתדל להשתמש בחומר מספרים ומקורות נאמנים בלבד.

אך מאי אהני לן השימוש במקורות נאמנים, בה בשעה שההעתקה מהם אינה נעשית במהימנות ובדייקנות? כגון:

בעמ' נב מביא מס' 'שמועות וסיפורים' בשם הג"ר לוי יצחק אבד"ק יעקטרינסלב בשם הרה"ק מהרש"ב זצ"ל, שהקבורה היתה ע"י עממין ביום א' דשבועות. עכ"ל.

ניתי ספר ונחזי ששם לא נאמר כדבר הזה כלל וכלל! מסופר שם שהג"ר לוי"צ הנ"ל שאל את אדמו"ר הרש"ב זצ"ל, אם פטירתו של הבעל שם טוב היתה ביום הראשון של שבועות, נמצא שההתעסקות בגופו היתה ע"י עממין? היתכן? גוף קדוש כזה יתעסקו בו גויים?!

על כך השיב לו אדמו"ר הרש"ב: דעם בעש"ט'ס גוף האט קיין התעסקות ניט באדארפט (גופו של הבעש"ט לא הוצרך לשום התעסקות)!

עכ"ל המקור הנאמן, שמפורש יוצא ממנו שגויים לא התעסקו בגופו הק' של הבעל שם טוב.

מהרה"ח ר' אברהם דרייזין (מאיארער) ע"ה שמעתי, גם כן בשם הג"ר לוי"צ הנ"ל, שלשונו הק' של אדמו"ר הרש"ב היה: הוא קבר את עצמו!

והמשמעות אחת היא: שח"ו לומר שגויים התעסקו בקבורתו.

 

מאמרים דומים

-