מאמרים

אמירת תחנון בחודש אב (תגובה)

כפר חב״ד

מגיב לדברי הכותב (בגל' 962) אשר ב"חציפותו מטיל דופי בכל שלומי אמוני ישראל ההולכים בדרך התורה ואומרים תחנון בימים שאחרי תשעה באב".

כפר חב"ד, 964 (כ"ח אב תשס"א), עמ' 90. (בחתימת: דובער דבורקין)

 

חיוב אמירת תחנון בחודש אב

נוראות נפלאתי על מכתב שנתפרסם במדור זה בשבוע שעבר, שבו מבקש הכותב לעקור דברי-תורה, ברעיונות הבל שנכתבו כנראה ע"י אחד מכת השבתאים דדורנו.

בחציפותו מטיל הכותב דופי בכל שלומי אמוני ישראל ההולכים בדרך התורה ואומרים תחנון בימים שאחרי תשעה באב, וקורא עליהם "קטני אמונה" ח"ו.

לסברתו יש לעקור גם את האבלות דתשעה באב עוד קודם שנבנה המקדש, כשיטת כת ש"צ הקדמונים.

ישתקע הדבר ולא ייאמר.

 

מאמרים דומים

-