מאמרים

משלחת חסידי חב"ד בחברון לקבלת פני מונטיפיורי

כפר חב״ד

תעודה שכתבו חסידי חב"ד בחברון לקראת ביקורו של השר משה מונטיפיורי בעיר. תיאור דמותו של זקן חברי המשלחת ר' יעקב כולי (סלונים).

משלחת חב"ד בחברון לקבלת פני מונטיפיורי

 

תעודה שכתבו חסידי חב"ד בחברון לקראת ביקורו של השר משה מונטיפיורי בעיר.

מוגש לרגל יום היארצייט של זקן חברי המשלחת  "הרב המופלג בתורה ובחסידות איש חמודות בנן של קדושים" הרה"ח ר' יעקב כולי סלונים

(נלב"ע ביום ב' בטבת תרי"ז)

 

 

            הרה"ח הנודע ר' יעקב כולי (סלונים), בנו של הרה"ח ר' זלמן רויזעס משקלוב (גיסו של הרה"ח ר' פנחס רויזעס שי"ק משקלוב), היה חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, בנשאו לאשה את הרבנית הצדקנית מרת מנוחה רחל.

            וזהו האמור בתעודה שלפנינו, שהוא "גיסו של אדמו"ר.. מוהר"ר מנחם מענדיל.."  כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק'  ששניהם היו חתניו של כ"ק אדמו"ר האמצעי.

            סבו  אבי-אביו  של הרה"ח ר' יעקב כולי היה הרה"ג המפורסם ר' אליעזר גראייעווער מסלונים, מצאצאי הרמ"א, המהרש"א ועוד גדולי עולם (ראה בס' "תולדות משפחת הרב מלאדי", עמ' 37 ואילך).

            ר' יעקב כולי התגורר בחברון במשך כשלוש-עשרה שנה, אך שמו אינו מצוי בשום תעודה שיש לה שייכות לענייני הכלל; כנראה שבמשך כל השנים הללו לא יצא מארבע אמותיהן של התורה והתפילה, והאיזכור היחידי שלו שהיה בידינו עד עתה, הוא רישומו כגבאי בית-הכנסת וחזן בימים הנוראים, והידיעה שהוא עמד בראש החברה-קדישא ובראש חברת גמ"ח (ס' "תולדות חב"ד באה"ק", עמ' עח).

            בתעודה שלפנינו רואים אנו אותו לראשונה יוצא בשליחות הכלל, בעמדו בראש המשלחת שיצאה לקבל את פניו של משה מונטיפיורי, בביקורו בחברון בשנת תר"ט.

            התעודה עצמה היא מכתב שנועד למסירה לידי מונטיפיורי, בשעת הפגישה עם אנשי המשלחת, וחתומים בה ראשי קהילת חב"ד בחברון.

            חידוש-מה יש גם בחותמת המוטבעת בתעודה; על-פי חותמת דומה נאמר בס' "תולדות חב"ד באה"ק" (עמ' מ), שהפעם הראשונה שאנו פוגשים בביטוי "כולל חב"ד" (או: "כוללות חב"ד") הוא בכתב שד"רות משנת תרי"ז. והנה עתה ניתן להקדים את היווצרותו של שם זה לשנת תר"ט. אגב, מהשוואה לחותמות ברורות יותר, ניתן לקבוע בוודאות שהקריאה הנכונה בחותמת היא: "כולל ק"ק חב"ד".

 

 

בעה"י

אל הדרת כבוד האדון הנכבד ידיד נפשינו הוד פארינו

חמדת לבינו הטפסר המרומם נשיא ארצנו, השר

הנעלה כמה"ר סיר משה מונטיפיורי הי"ו

 

אתה ה' כבוד והדר תעטרהו

 

אדוננו השר, מה מאד ארכו לנו הימים, כי צמאה נפשינו, כמה לו בשרינו, לראות בתפארת שלום הדר כבודו עין בעין. אך זה היום שקוינוהו, כי הגיע עד שבחברון קול מבשר ואומר, כי קרבו מעכ"ה לעלות בהר ציון, ויעלוז לבינו, וברכנו בשם ה' שיגיעם למחוז חפצם לחיים ולשלום, וכל עדת ישראל בשערי בת ציון יגילו באהבתם ובחמלתם וישמח לבינו גם אנחנו.

            והנה בכלות נפשינו לקבל פני אדוננו השר הי"ו, בחרנו מאת עדת כוללינו הי"ו אנשים חכמים וידועים, טובים השנים, ה"ה מעלת ידיד נפשינו הרב המופלג בתורה ובחסידות, איש חמודות, בנן של קדושים, כקש"ת מו"ה יעקב הי"ו,1 גיסו של אדמו"ר עטרת ראשינו יקר תפארתינו, ה"ה הרב הגאון המפורסם בוצינא קדישא, אשר אור תורתו מאיר בקצוי ארץ וים רחוקים, כקש"ת מוהר"ר מנחם מענדיל הי"ו, אשר משכן כבודו הרמה בק"ק לובאוויטש יע"א.

            וכבוד מעלת ידיד נפשינו ה"ה הרב המופלג בתורה, חסיד ועניו, צדיק ונשגב, כש"ת מו"ה שמעון מנשה הי"ו.2

ואתם חתנו המופלג בתו"י הוותיק מו"ה צבי הירש נר"ו,3 והרבני המופלג נאמן ומתעסק דכוללינו, מו"ה יוסף יהודא נר"ו,4 בן הרב השד"ר מו"ה משה שמערלינג הי"ו.5

הנה אלה הנבחרים להחלץ חושים בשם כל העדה הק', לקראת בוא מעלת כבוד אדוננו וגברתו הצדקת.

ומעתה אנחנו אלה פה כולנו בנערינו ובזקנינו עומדים צפופים, ועודינו תייחלנה עינינו אלי גיל בוא מעלת כבודם במחנת קדשינו, ונרוצה נשתחוה לפני כבודו הרמה בשמחות וגיל, ונודה לאלקי אבותינו אשר הגיענו לזמן הזה לשבוע בהקיץ תמונתו, וכבוד אהבתו העזוזה עלינו יזרח. ויתברכו כל הימים מפינו ומפי כל אחינו כנה"ר וכנא"ה חו"ר6 ממוני ק"ק חב"ד הי"ו פה עה"ק חברון ת"ו, הבעה"ח בחודש מנחם אב שנת התר"ט ליצירה.

נאם שמואל סג"ל מראהאטשאוו}7

נאם אביגדור בהמנוח מוהר"ר יעקב זבולון זללה"ה8

ונאם אברה' דובער בא"א מו"ה יהודא ליב נ"י9

 

ונאם שלמה זלמן בא"א מוהר"א סענדר זללה"ה10

ונאם מרדכי בא"א מו"ה ישראל יפה ז"ל11

ונאם יוסף בא"א מו"ה משה הילל זלה"ה12

 

1. הוא הרה"ח ר' יעקב כולי סלונים, חתנו של כ"ק אדמו"ר האמצעי וגיסו של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' (ראה בס' "תולדות חב"ד בארץ הקודש", עמ' עח).

2. הרה"ח ר' שמעון מנשה חייקין, אחר-כך רבם של אנ"ש בחברון (ראה שם, עמ' פ ואילך).

3. הרה"ח ר' צבי הירש משקלוב, שאשתו, מרת מרים, היתה בתו של הרה"ח ר' שמעון מנשה (כך כתב לי הרה"ח ר' שלום דובער לוין שי', ע"פ האמור בפנקס חברון).

4. כבר בשנת תר"ד היה "נאמן הכולל" (שם, עמ' עג, רמו).

5. גם במפקד שנערך בשנת תר"ט הוא רשום כ'ת"ח-שד"ר', אבל כנראה שאין ידועים פרטים כלשהם אודות פעילותו זו (ראה שם, עמ' עג, רמה-רמו).

6. =כנפשו הרמה וכנפש אוהביו הנאמנים חכמי ורבני.

7. רבם הראשון של חסידי חב"ד בחברון, ומקודם רב ברוגצ'וב. חתימתו הנוכחית היא המאוחרת ביותר הידועה עד עתה, ופטירתו היתה כעבור זמן לא רב (ראה שם, עמ' עט-פ).

8. בשנה זו מופיע הוא לראשונה בין ממוני הכולל, עד פרישתו בשנת תרי"א מחמת זיקנתו (שם, עמ' רמו).

9. גם הוא נמנה בשנה זו לראשונה עם ממוני הכולל, אף כי חתימתו מתנוססת על תעודות שונות עוד בשנים קודמות. אחר-כך היה בין הדיינים בבית-דינו של הר"ר שמעון מנשה (עליו ועל אביו הר"ר יהודה ליב חטריק מסענא, ראה שם, עמ' עה, פא, רמה-רמו ועוד).

10. למשפחת קאבאלקין; בשנים תר"ח-תר"ט היה "חותם" רשמי, אבל כנראה שלא היה "ממונה" (שם, עמ' רמה. שם אביו מופיע שם: 'ר"ש סענדר').

11. הוא אינו בנו של אחד משני המדפיסים ישראל יפה מקאפוסט, אלא בנו של ר' ישראל יפה משקלוב (שם, עמ' עד-עה).

12. כנראה שכל הידוע אודותיו הוא, שבשנת תרי"ז נמנה עם החותמים על כתב השד"רות של ר' שאול אשכנזי, אבי משפחת שאולזון (שם, עמ' רנד-רנה).

                                                                                    (כפר חב"ד גל' 933)

מאמרים דומים

-