מאמרים

סידור אדמו"ר בעל ה'תניא' ונוסח אשכנז (תגובה)

בית אהרן וישראל

דוגמאות לדברים הנראים כיום כמיוחדים לנוסח אדמו"ר ואינם אלא הנוסח האשכנזי שנהג בזמנם.

בית אהרן וישראל, מו (ניסן–אייר תשנ"ג), עמ' קלג–קלד

 

סידור אדמו"ר ונוסח אשכנז

                   בגל' מה (עמ' קטו) העירו בדבר הנוסח "מחיה המתים" (יו"ד דמחיה בסגול ולא בצירי) שכך הוא הנוסח בכל הסידורים הישנים, ושכך הוא הנוסח בסידורי הספרדים עד ימינו.

                   ולא העירו כי גם בסידור אדמו"ר הזקן בעל התניא כן הוא הנוסח בסגול. והנה מכבר שיערתי כי רבים מהדברים הנראים כיום כמיוחדים לנוסח אדמו"ר אינם אלא הנוסח האשכנזי הישן שנהג בזמנם, עד"מ: מוריד הגשם (גימ"ל סגולה ולא קמוצה); במוסף לשלש רגלים: שובה עלינו (בעי"ן ולא אלינו באל"ף) והשב ישראל לנויהם (הלמ"ד בשווא והנו"ן בקמץ); בברכת האילנות: שלא חסר בעולמו כלום (ולא: דבר) ואילנות טובות (ולא: טובים); בהגש"פ בצקת של אבותינו (ולא: בצקם). וההערה בדבר "מחיה המתים" מחזקת את השערתי זו. ראויים הדברים לבדיקה יסודית יותר, ואנא ממי שידיו ממשמשות בסידורים ישנים לטרוח ולהשוות גם לסידור אדמו"ר, ובלשון חסידים יתברך.

מאמרים דומים

-