מאמרים

ספר הזוהר (תגובה)

כפר חב״ד

למקורו של הסיפור שספר הזוהר הוא רק אחד מתוך כ"ב ספרים שחיבר רשב"י. (בתגובה לדברי הכותב בגל' 813).

ספר הזוהר 

במכתב שנתפרסם ב"קוראים כותבים" (גל' 813), שואל אחד הקוראים למקורו של הסיפור המובא במדור "פתגמים קצרים מדא"ח" בשם אדמו"ר הזקן, שרשב"י חיבר כ"ב ספרים וספר הזוהר הוא רק אחד מהם. ולדעתו "לא מר בריה דרבינא חתים עליה", שהרי אדמוה"ז עצמו כותב באגה"ק (סי' כו) שאת לימוד ס' הזוהר והתיקונים יכול הי' רשב"י לסיים במערה בחודשים ספורים בלבד (יעו"ש), וא"כ משמע שס' הזוהר שבידינו אינו רק אחד מכ"ב חלקים.

והריני להסב את תשומת לבו של הקורא הנכבד לס' מגדל-עוז (עמ' תכו), ששם נדפס ענין זה לראשונה ממאמר שכתב הרה"ק ר' הלל מפאריטש זצ"ל! ובהע' שם צויינו השוואות ומקבילות, וביניהן למובא בס' שם-הגדולים להחיד"א (מע' זוהר), שהי' ס' הזוהר לכל כ"ד ספרי התנ"ך (ולא רק לחומשי התורה).

ולענ"ד א"א להקשות מהאמור באגה"ק, שהרי הדברים האמורים שם בין כך ובין כך אינם מובנים:  כלום לא היו ידועים לו לרשב"י יותר סודות מאשר אלו הכתובים בס' הזוהר?!  והאם לרשב"י לא נגלו מעין אותם סתרי-תורה שנתגלו לאר"י הקדוש בשנתו, שבמשך כשעתיים השיג בפרשה אחת לבדה סודות שאפילו שמונים שנה לא היו מספיקות לו לאומרן (ראה לקו"ת ואתחנן דף ג, ג)?!

וכמדומני שעד"ז הקשה בשו"ת מנחת-אלעזר. ואכן יש כת"י שבהם לא נמצא כל הקטע הזה שבאגה"ק (שגם שם הוא נדפס בסוגריים).

וזו ההזדמנות המתאימה לפנות אל עורך המדור "פתגמים קצרים מדא"ח", שלמען הרבים לא יעלים את מקורותיו, וידעו הכל מיהו המסתתר מאחורי "מפי השמועה", הבר-סמכא הוא אם לאו. ומכתבנו זה הוא אחת ההוכחות לנחיצות הדבר.

מאמרים דומים

-