מאמרים

עבודת הבכורות לעתיד לבוא (תגובה)

בית אהרן וישראל

דבריו של אדמו"ר בעל ה'צמח–צדק' בענין זה (שהובאו בגל' קטו), שורשם בדרושי זקינו אדמו"ר בעל ה'תניא' זצ"ל. מצטט מדרושיהם של אדמו"רי חב"ד בענין זה.

בית אהרן וישראל, קיז (שבט–אדר תשס"ה), עמ' קמז–קמח

 

בענין עבודת הבכורות לע"ל

בהא שלע"ל תחזור העבודה להיות בבכורות, הביאו בגל' קטו (עמ' קלד) מתורתם של אדמו"ר בעל ה'צמח צדק' זצ"ל ובנו אדמו"ר מוהר"ש זצ"ל.

ברם, שרשם של דברי אדמו"ר הצ"צ הם למעלה בקודש, בדרושיו של זקינו אדמו"ר בעל ה'תניא' זצ"ל. וכמ"ש הצ"צ (אור-התורה פ' בא עמ' שמא): בדברי אאזמו"ר נ"ע.. בדרוש גביע הכסף דיוסף, בענין שלע"ל יהי' העבודה בבכורות. עכ"ל.

דרוש זה נדפס גם הוא – בתוספת מרובה מאדמו"ר הצ"צ – באור-התורה (פ' מקץ שמא, א ואילך), ושם: אבל לע"ל.. יחזור להיות העבודה בבכורים. עכ"ל (בדף שדמ, א).

ועד"ז בעוד כמה מקומות באור-התורה בראשית (ח"ו תתשו, א. ח"ז תתתכא, א. שם תתתסה, א).

"דרוש גביע הכסף" הנ"ל נכתב גם ע"י אדמו"ר ר' דובער מליובאוויטש בנו של אדמו"ר בעל ה'תניא' – ביתר אריכות כדרכו בקודש – ונדפס ב'מאמרי אדמו"ר האמצעי' לס' בראשית. ושם (פ' מקץ עמ' דש): במה שמצינו שלעתיד תהי' העבודה בבכורות ולא בכהנים. עכ"ל.

ועוד לו בדרוש אחר (מאמרי אדמו"ר האמצעי, תצא, עמ' תקצד): שהעבודה לעתיד תהי' בבכור לאם דוקא, ולא כמו עכשיו שהעבודה בכהנים לבית אבותם. עכ"ל (במ"מ שם הובאו הדברים האמורים בס' הגלגולים פ' כג, וצויין ללקו"ת מהאריז"ל בס' יחזקאל. אך לכאורה צ"ע רב ליישב את האמור בכהאריז"ל שם עם המבואר בדא"ח דחב"ד הנ"ל).

בקיצור לשון מובאים דברים אלו גם בס' אמרי-בינה (ח"ג אות קמד) לאדמו"ר הנ"ל: ולכך לע"ל תהי' העבודה בבכורות דוקא. עכ"ל.

עוד הובאו בגל' הנ"ל דבריו של מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל, שהעבודה בבכורות תהיה בתקופה השניה דלע"ל, אחרי תחיית המתים וכו'. והנה חילוק זה מפורש בדבריו של אדמו"ר האמצעי (פ' מקץ עמ' שיא), שהעבודה בבכורות לאמם תהיה בתחיית המתים ועולם הבא, אבל בימות המשיח תהיה העבודה בכהנים ולויים.

ובזה מתורצות כל הקושיות ממאמרי רז"ל שמשמע מהם שגם לע"ל תהיה העבודה בכהנים.

עוד יש לציין לקובץ 'כרם שלמה' (גל' רא, ניסן תשנ"ט, עמ' סא-סב), שם הובאו דבריהם של כמה מחברים שדנו בדברי אוה"ח הק' דנן לענין חזרת העבודה לבכורות (ובהם בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שאמר: לא יתכן הדבר שתחזור העבודה לבכורים!), וגם האמור בסה"ק ישמח משה (פ' במדבר בד"ה קח כו'): וכן מבואר במדרשות דלע"ל יהיה העבודה בבכורות.

 

מאמרים דומים

-