מאמרים

עוד על סידור הבעש"ט (תגובה)

כפר חב״ד

הערות שונות בתגובה לרשימה אודות סידור הבעש"ט שנדפסה בגל' 682.

כפר חב"ד, 684 (ער"ה תשנ"ו), עמ' 153

 

עוד על סידורו של הבעש"ט נ"ע

 

בגל' 682 נכתב שוב אודות סידורו של הבעש"ט נ"ע. ויש להעיר כמה הערות הכרחיות ולהעמיד דברים על דיוקם.

כותב המאמר מזכיר את העובדה שכ"ק אדמו"ר נבג"מ שלח למר בן-ציון פישלר תצלום מהדף שבו נכתב בברכת-המזון "הגדושה והרחבה" (ולא "הקדושה והרחבה" כנוסח הרגיל). ברם, במכתב המצורף (מיום כ"ה שבט תשמ"ז) הדגיש הרבי בפירוש, כי בנוסח ברכת-המזון ליום חול הנוסח הוא: "הקדושה והרחבה"!

בקטלוג "תערוכת ספריית ליובאוויטש" שערך הרב שלום דובער לוין שי', נדפס בעמ' כג תצלום מעמוד נוסף שבאותו סידור, ושם בתפילת "אנא ה' חטאתי" שבברכת "שומע תפילה" קוראים אנו שוב: "מידך הרחבה והפתוחה והקדושה".

עוד הזכיר כותב המאמר את הנוסח המוזר שבברכה מעין-שלוש: "ושמחנו בבינה" (במקום "ושמחנו בבנינה"). וגם כאן חובה לציין, כי בנוסח ברכה זו שבסדר ההגדה-של-פסח נכתב כפי הנוסח הרגיל: "ושמחנו בבנינה".

ויצויין עוד, כי במכתבו הנ"ל מצביע כ"ק אדמו"ר נבג"מ על שינוי נוסח נוסף: בנוסח ברכת-המזון הראשון,  אחרי המלים "לעולם ועד" נוספו התיבות "לעולם הבא".

במאמרי שבקובץ "שפתי צדיקים" (הנזכר במאמר דנן) הצבעתי על לשונות רבים הנראים כטעויות מעתיק הסידור, והנה בצילום שנתפרסם עתה במאמר שלפנינו (ועוד קודם לכן במאמרו של הרב ש"ב לוין בגל' 682), רואים אנו שהמעתיק כתב "ובנה בקרוב בימינו בנין ברוך אתה" וכו', ולעינינו השמטה דמוכח, במקום "בקרוב בימינו בנין עולם".

וגם בברכת-המזון נכתב בשיבוש "ירושולים" במקום "ירושלים".

במאמר הנ"ל מביא הכותב את הידיעה שנתפרסמה בעיתון הקהילה האורתודוקסית בבודפשט ביום י' שבט תרצ"ד, ומשער שהיא שאובה מהידיעה ב"מארגען זשורנאל" שפירסם הרב ש"ב לוין בגל' 682. אך השערה זו תמוהה היא, כיצד ניתן לומר שידיעה שנדפסה בחודש שבט תרצ"ד שאובה מידיעה שנתפרסמה חודשיים מאוחר יותר, בחודש ניסן תרצ"ד?!

והנכון הוא כפי האמור במאמרי הנ"ל, שמקור הידיעה הוא כנראה מה שנתפרסם ב"היינט" הווארשאי או ב"מארגען זשורנאל" בשלהי טבת תרצ"ד.

 

מאמרים דומים

-