מאמרים

'פדיון נפש' מהרבנית מרת שטערנא שרה

כפר חב״ד

פדיון–נפש שכתבה הרבנית מרת שטערנא שרה שניאורסאהן, אודות עצמה ואודות בנה יחידה מוהריי"צ, בו היא מתחננת ומתפללת בדם לבה על נפש אנ"ש ועל נפש החסידות.

י'-י"ג שבט  אדמו"ר הריי"צ ואמו הרבנית

צמד התאריכים "י'-י"ג שבט" נתהווה עם פטירתה של הרבנית שטערנא שרה ע"ה בי"ג שבט תש"ב; עד אז נודע התאריך י' שבט כיום פטירתה של הרבנית רבקה ע"ה, ולפני חמישים שנה קיבל צמד-תאריכים זה את משמעותו הנוכחית: ימי ההילולא של אדמו"ר הריי"צ זי"ע ואמו הרבנית.

לרגל תאריכים אלו מגישים אנו בזה את הדף הנוכחי, "פדיון נפש" שכתבה הרבנית שטערנא שרה אודות עצמה ואודות בנה יחידה הריי"צ.

הוצאתו של דף זה ל"רשות הרבים" אינה נעשית בלב קל; זה לי כעשרים שנה שתצלומו של ה'פדיון נפש' נמצא ברשותי, ולא הייתי מוציאו לעיין בו בחרדת-קודש אלא אחת לכמה שנים בימי י'-י"ג שבט. אטו מילתא זוטרתא היא?! הרי הרבנית עומדת כאן ושופכת את צקון לבה בפני בוראה, היא ומלכא בלחודוהי, וכיצד זה אני מהין לחדור ל"רשות היחיד"?!

אם הרבי מתחננת על נפש בנה יחידה, אם החסידים מבקשת על נפש אנ"ש ועל נפש החסידות, בדם לבה מתפללת היא להסרת הקיטרוג המרחף, ואיך אעשה הדבר הזה להיכנס בגוף עב להיכלה הטהור?!

מלך ישראל אסור לראותו אלא כשהוא בתפארתו, שנאמר "מלך ביפיו תחזינה עיניך"; וכאן, אמה של מלכות "נשברה ונדכאה", לבה חלל בקרבה והרגשתה כ"עניה במעשה הצדקה ואביונה במעשים טובים". המותר לפשוטי עם להיות נוכחים במעמד זה?!

וכמה קשה הדבר בכפל-כפליים להוציא החוצה לעין כל את רזי נפשה וטמירות לבה של האם-הרבנית, וכמשל שהמשילו רבותינו בדא"ח לאדם ההולך ומפרסם את סודו של המלך לאנשי השווקים והרחובות!

כמובן שניתן למצוא תירוצים וגם "תקדימים" למכביר, אבל ידע נא הקורא שהרבה נתחבטנו בזה, ועדיין לבנו מהסס ואינו שלם אתנו.

אין ספק שיפה כחו של "פדיון נפש" זה לעורר הרהורי תשובה בלב כל הקורא אותו, ואולי זו ת/הא ההצדקה הראויה לעובדת פרסומו ברבים.

 

באתי בבקשה שטוחה ובכח הגדול מבעלי ומאבותי הק' והטהורים צדיקי יסוד עולם למלאכי רחמים משרתי אל עליון, חלי נא פני אל עליון במליצה טובה עבורי אלמנת הרה"צ מו"ר שלום דובער בן הרה"צ אדמור"ר שמואל, הנשברה והנדכאה, העני' במעשה הצדקה, והאביונה במעשים טובים, רק העשירה באבות ואמהות טובים וקדושים צי"ע. ובזכותם יהי' נא מליצי טוב והתגלגלי רחמי שמים עלי שטערנא שרה בת הרה"צ אדמור"ר יוסף יצחק ובת הרבנית הצדקת חנה, נכדת הרה"צ הגאון אדמור"ר מנחם מענדיל בעל הצ"צ מצד אבי, ונכדת הרה"צ אדמור"ר יעקב ישראל מצד אמי, נכדת הרה"צ אדמור"ר האמצעי ר' דובער מצד אבי ואמי, נכדת הרה"צ אדמור"ר מאטעלע מטשערנאביל מצד אמי, נכדת הרה"צ אדמור"ר נחום מטשערנאביל בעהמ"ח מאור עינים מצד אמי, נכדת אדמו"ר הזקן צדיק יסוד עולם מו' ר' שניאור זלמן בעל התניא מצד אבי ואמי, נכדת אדמו"ר הרה"צי"ע ר' אהרן הגדול מקרלין מצד אמי.

בזכות אבותי הק' והט' זאל מיין נשמה גיבראכט ווערין אן יסורים אן מאטערנעש אין היכל מהנשמות הק' והט' מבעלי ומאבותי הק' צי"ע.

בזכות אבותי הק' והט' זאל הש"י זיך מרחם זיין על כאחב"י שהם בצרה גדולה בגו"ר, ובמיוחד על משפחתנו ועל אנ"ש יחי'.

 

אנא אדון הסליחות ובעל הרחמים רחם נא על בני יחידי יוסף יצחק בן שטערנא שרה, הוא יחיד במסי"נ ממש בדור הזה על כל עניני יהדות, וממשפחתנו הרמה הוא נשאר רבי יחיד, מחסידי חב"ד, והוא חולה, הלשון לא כדבעי והדאק' אומרים שלא לדבר חסידות זמן ארוך, והוא מעוטף ביסורים גדולים מזה. רחם נא על הנפש היקר הזה, שלח נא רפו"ש ע"י הפראפ' מוויען, שלח נא רבש"ע המלאך רפאל עמהם, ער זאל גיהיילט ווערין על רמ"ח אברי' ושס"ה גידי', טוא אפ רבש"ע דעם גרויסין קטרוג אויף חסידות, און העלף אים ער זאל מרביץ תורה זיין בישראל און דינען דיר אגיזונטער עד ביאת גו"צ, העלף אים רבש"ע בגשמיות ורוחניות בזכות אבותנו הק' והטהורים זכותם יגן עלינו.

 

 

ביאורים, ותרגום המשפטים מאידיש

אביה של הרבנית הוא האדמו"ר ר' יוסף יצחק מאוורוטש בן אדמו"ר הצ"צ (חתנו של אדמו"ר האמצעי ונכדו של אדמו"ר הזקן).

אביה הנ"ל הוא חתנו של האדמו"ר ר' יעקב ישראל מטשרקאס (בן האדמו"ר ר' מרדכי מטשרנוביל בן האדמו"ר ר' נחום מטשרנוביל), שהוא חתנו של אדמו"ר האמצעי.

האדמו"ר ר' יעקב ישראל הנ"ל הוא בנה של הרבנית מרת חיה שרה, בתו של האדמו"ר ר' אהרן הגדול מקרלין.

לכן מתייחסת הרבנית לאדמו"ר האמצעי ולאדמו"ר הזקן הן מצד אביה והן מצד אמה, לאדמו"ר הצ"צ מצד אביה, ולאדמו"רי טשרנוביל וקרלין מצד אמה.

 

'פדיון נפש' זה נכתב בין השנים תרצ"ה לתרח"ץ, שבאותן שנים נסע אדמו"ר הריי"צ להתרפאות בווינה, כנזכר בדברי הרבנית: "שלח נא רפואה שלימה על-ידי הפרופסורים מווינא".

ובטווח שנים אלו עצמן כנראה שהיה זה במאוחרות יותר, שאז היו ישראל נתונים "בצרה גדולה בגו"ר" כדברי הרבנית.

 

בזכות אבותי הקדושים והטהורים, שתבוא נשמתי להיכל הנשמות הקדושות והטהורות של בעלי ואבותי הקדושים צדיקי יסוד עולם, ללא יסורים וללא סבל.

בזכות אבותי הקדושים והטהורים, שירחם ה' יתברך על כל אחינו בני ישראל, שהם בצרה גדולה בגשמיות ורוחניות, ובמיוחד על משפחתנו ועל אנ"ש יחיו.

 

והדאק' אומרים: והרופאים אומרים.

 

שלח נא רפואה שלימה על-ידי הפרופסורים מווינא, שלח נא ריבונו של עולם את המלאך רפאל עמהם, שיתרפא ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. בטל ריבונו של עולם את הקיטרוג הגדול שעל החסידות, ועזור לו שיהא מרביץ תורה בישראל ויעבדך בבריאות עד ביאת גואל צדק. עזרהו ריבונו של עולם בגשמיות ורוחניות בזכות אבותינו הקדושים והטהורים זכותם יגן עלינו.

 

(כפר חב"ד גל' 888)

מאמרים דומים

-