מאמרים

פסוקי "זכרונות"

דאצ׳ה

מגיב לדברי מ.י. פרקש, בגל' 59 עמ' 3.

פסוקי "זכרונות"

מ"ש מ"י פרקש שכל האומר כפי הנוסח שבידינו יתכן שאינו יוצא בו ידי חובת "זכרונות" וכל הברכות לבטלה, כיון ש"מלכויות זכרונות ושופרות מעכבות זו את זו" (תקצג, א) – הפריז על המדה, שהרי אין פוחתין משלושה פסוקי מלכיות ושלושה פסוקי זכרונות ומשלשה פסוקי שופרות… ואם פיחת [משלושה פסוקים] לא יצא (רמב"ם טור ושו"ע אדמו"ר סי' תקצא, ז). ובדיעבד (באם לא התחיל לומר הפסוקים) יצא אפילו אם לא אמר שום פסוק אלא רק ככתוב בתורתך וכן כתוב בדברי קדשך וכן נאמר ע"י עבדיך הנביאים (שו"ע אדמו"ר שם, ח. משנ"ב שם, י-יא).

לפיכך, ערעור על נוסח של פסוק אחד אין בו כדי לערער את הבנין כולו.

 

                        דאצ'ה גל' 64-63

מאמרים דומים

-