מאמרים

צוואתה של הרבנית מרת שטערנא שרה

כפר חב״ד

הנוסח המלא של צוואת הרבנית שטערנא שרה אשת אדמו"ר מוהרש"ב, אשר כתבה – "בקשה לאישי שליט"א" – בקיץ תרס"ט בנאות דשא.

צוואתה של הרבנית מרת שטערנא שרה ע"ה

אמו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע

60 שנה לפטירתה, י"ג שבט תש"ב-תשס"ב

 

בקיץ תרס"ט שהו כ"ק אדמו"ר הרש"ב והרבנית ב'נאות דשא', כדרכו של הרבי בשנים רבות.

אך אם בדרך-כלל היתה נסיעה זו כרוכה בחלישות בריאותו של הרבי, נראה שהפעם גם הרבנית היתה במצב בריאותי לא טוב, כפי שעולה מדבריה ומעצם המחשבה בצורך בכתיבת הצוואה.

למקרא שפלות נפשה בעיניה, עולות ומהדהדות המלים שכתבה הרבנית  כעבור כשלושים שנה  ב'פ"נ' שלה, שבו היא קוראת על עצמה: "אלמנת הרה"צ מו"ר שלום דובער בן הרה"צ אדמור"ר שמואל, הנשברה והנדכאה, העני' במעשה הצדקה, והאביונה במעשים טובים, רק העשירה באבות ואמהות טובים וקדושים צי"ע. ובזכותם יהי' נא מליצי טוב"...

'פ"נ' זה, בשלימותו, נדפס ב'כפר חב"ד' גל' 888, עמ' 17 ואילך.

 

 

 

בס"ד, ועש"ק ט"ז אלול שנת תרס"ט

דאטשע דענוסעווקע1

            בקשה לאישי שליט"א.

            איך געפין אז יודער געזונדער מענטש דארף טראכטין צו פערזארגין זיין 2טע וועלט, ובפרט אשוואכע פערזאן וויא איך בין איצט. מאכין דעם אמת'ן חשבון הנפש. בין איך לער פון צדקה און פון מעש"ט, אויך פון געלט. איך האב דאך גאר נישט, אלעס גיהער דאך צום מאן זאל מאריך ימים ושנים זיין.

בעט איך זאלשט מיר שיינקען מיין צירונג מיט מיינע קליידער און דעם ביסול זילבער וואס איך האב בירושה מאאמו"ר זי"ע.

מיינע פעריל מיט דיא אורינגליך זיינען ווערט בערך 1500, זאל מען זיי' פאר קויפין. איך וויל האבין דיא מצוה פון ירושה. זאל P500 זיין לבני היקר שי', מזה זאל ער קויפין 3 באנקאווע קליינע ביליעטין צו P100 אשטיק. און צו דיא חתונות מבנותיו נכדותי היק' יחיו עמ"ש,3 זאל ער יודער קינד יחי' שיינקען אביליעט, ד"ג4 פון מיין נאמען. והמותר שני מאות רו"כ לבני היקר נ"י לאי"ט.

והאלף רו"כ זאלין ליגין אין אבאנק. דעם פרו"צ5 פון זיי' זאל מען 60 פרו"צ געבין אויף דעם פעראיין שלי.6 40 פרו"צ אויף 3 חלקים טיילין, לחם אביונים, ביקור חולים, מלביש ערומים.7 אזיי' זאל מען טאן 10 יאהר.

דער פרו"צ זאל צו טיילט ווערין דעם טאג פון י"צ8 שלי.

נאך דיא 10 יאהר גיהערין דיא P1000 לבני יחידי שליט"א.

דיא קלייניקייטין פון מיין צירונג זאל מען מיינע קינדער יחי' צוטיילין ע"פ גורל לזכרון.

מיינע לייכטער, דעם 5 רערינדיקין לכלתי תי'. נאר זי זאל אין אים בענטשין בהסטאלאווע של אישי יחי', ער זאל שטיין בא זיין טיש עד ביאת מש"צ.9

די 2 פאר לייכטער, דיא פאר וואס איך האב ד"ג מאאמו"ר זי"ע, זאל מען אוועק שיקין קיין אוורוטש אין מיין הייליגין פאטערס זי"ע סאלי'. די פאר וואס איך האב ד"ג מאחמו"ר10 זי"ע, זאל מען אפ געבין דא אין זאל.11

דעם גאלדענים בעחער זאל אישי יחי' נוצין געזונדער הייט עד ביאת מש"צ.

דיא זילבערנע טעציל מיט דער זילבערנער שיסיל לבני היקר שליט"א.

דיא בעסערע קליידער זאל מען צו טיילין מיינע נאהענטע קרובים, כמו נ"א12 חנהלע תי' פערלאוו, נ"א בת הרנ"ז13 מצירקאס. פראסטערע קליידער גם לנ"א12 מניעזין. והמותר ארימע כלות.

דעם ערשטין יאהר בעט איך אישי שליט"א טיילין עבור נשמתי כפי נדבת רוחו הטהור. ובני היקר שליט"א זאל דעם ערשטין יאהר טיילין בכל שבוע דעם טאג פון מיין איבער גיין אויף דעם עולם האמת פאר P1 לחם.

בני היקר שליט"א זאל בכל יום נאכין דאוונען מיט אמנין לערנען משניות. וגם דיא קינדער יחי' מפעראיין שלי, בעט איך זאלין בכל יום נאכין דאוונען לערנען אפרק משניות בעד נשמתי, תחת השגחת המשגיח ר' יחזקאל14 נ"י.

ג"ב15 ברחמיו המרובים ובזכות אבותי הקדושים והטהורים זי"ע זאל מיר העלפין אויס לעבין מיינע יארין אגיזונטע מיט מיין מאן שליט"א, און מיט אונזערע קינדער שליט"א אין איינום.

איך זאל זוכה זיין און קענען פאריכטין וואס איך האב קאלי' גימאכט. און אז סיא וועט קומען מיין צייט, זאל זיין בתשובה אמיתיות. איך זאל ניט פאר שטויסין ווערין חו"ש פון מיינע הייליגע עלטערין זכותם יגן עלינו ועל כ"י בכ"ע.16

איך שרייב אלעס מיט גאנצין דעת און ריינום געפיהל, און בעט אלעס מקוים זיין.

איך וואונש דיר מקול"ע17 זיין געזונד און שטארק ביז משיח וועט קומען, און זאלשט מצליח זיין אין אלע דיינע הייליגע רצונות.

וואס עס גיהער צו אונזערע קינדער שליט"א און צו כללות ענינים, זאל אלעס צו גוטין ערפילט ווערין, אמן.

אויך בעט איך סליחה ומחילה טאמער האב איך אמאל גיטאן נגד רצונך הק'. און איך בין מוחל אלעמען.

פון טיפין הארצין בעט איך דעם ליבין ג' ער זאל מיר מוחל זיין אלע מיינע גרייסע און קליינה זינד. איך זאל זוכה זיין דער לעבין בתשובה אמיתיות עד ביאת מש"צ.

זוג' שטערנא שרה

דער חלק מלחם אביונים, זאל מען טיילין ברויט ביום הי"צ. הנ"ל

 

נכדותי היקרות והנחמדות יחי' עמ"ש, חנהלע מושאלע שיינדעלע יחי'.

צו אייך איז מיין בקשה, איהר זאלט זיך פירין בדרך הטוב והישר, איהר זאלט היטין וואס איהר זייט גיבאטין פריער און וואס קינדער דארפין היטין. זאגין ברכות, לאיינען ק"ש, מאכין אויף אלץ וואס איר עסט און טרינקט אברכה, וואשין זיך ערינצט און בענטשין.

אז ג' וועט אייך העלפין אי"ה שען אויס וואקסין און ווערין ווייבער, זאלט איהר היטין וואס ווייבער זיינען מחויב עפ"ד.18

איהר זאלט קיינמאל ניט פאר געסין ווער אייערע עלטערין זיינען גיווען. ד"ה דיא גרויסע און הייליגע זיידעס זי"ע. זיי' האבין שטענדיג גיהאט מסי"נ אויף ידישקייט.

איהר זאלט היטין וואס איר זייט מחויב, וועט איהר אי"ה האבין גוטע גיבענטשטע דור[ו]ת. איהר זאלט היטין אייערע קוכין זאלין זיין בתכלית הכשרות, וועט אייך ג' העלפין בזכות אבותינו רבותינו הק' זי"ע אז איהר וועט זיין גליקליך גם בגשמיות.

ג' זאל אייך בענטשין מיינע הייסגעליבטע טעכטער יחי' מיט אריו"ש,19 מיט גוטע זיווגים, מיט גוטע גיבענטשטע דורות, איהר זאלט זיין גליקליך ברוחניות וגשמיות, איך זאל דאס נאך אויך זוכה זיין זעהין.

א"ז דו"ש20 וטובם תכה"י21 שטערנא שרה

=======

בס"ד, ועש"ק ט"ז אלול שנת תרס"ט

דאטשע דעניסאווקי.1

            בקשה לאישי שליט"א.

            מוצאת אני שכל אדם בריא צריך לחשוב ולדאוג לעולם-הבא שלו, ובפרט אדם חלוש כפי שהנני עתה. לעשות את חשבון-הנפש האמיתי. אני ריקה מצדקה וממעשים-טובים, גם מממון. הרי אין לי מאומה, הכל הרי שייך לבעל שיאריך ימים ושנים.

            מבקשת אני שתעניק לי את תכשיטיי ובגדיי, ואת מעט [כלי] הכסף שיש לי בירושה מאאמו"ר זי"ע.2

שוויים של הפנינים והעגילים שלי הוא בערך 1500 [רובל], שימכרו אותם. רצוני שתהיה לי מצוות הירושה. 500 רובל יהיו לבני היקר שי', מזה שיקנה שלושה ניירות-ערך קטנים של בנק, כל אחד בן 100 רובל. ולחתונות של בנותיו  נכדותיי היקרות  שיחיו עד מאה שנה, יעניק לכל בת יחי' "נייר" אחד, מתנת-חתונה בשמי. והמותר מאתיים רובל-כסף לבני היקר נ"י לאורך ימים טובים.

            והאלף רו"כ יהיו מונחים בבנק. באחוזים שיתקבלו מהם, 60% יתנו ל"חברה" שלי.6 40% לחלק לשלושה חלקים: לחם אביונים, ביקור חולים, מלביש ערומים. כך יעשו עשר שנים.

            האחוזים הללו יחולקו ביום היארצייט [=יום השנה] שלי.

            אחרי עשר השנים, שייכים האלף רובל לבני יחידי שליט"א.

            את התכשיטים הקטנים שלי יחלקו ילדיי יחיו ביניהם על-פי גורל לזכרון [=מזכרת].

            הפמוטים שלי; בעל חמשת הקנים לכלתי תי'. אבל שהיא תברך עליו [=הדלקת נרות] בחדר-האוכל של אישי יחי', והוא יעמוד אצל שולחנו עד ביאת משיח צדקנו.

            שני זוגות הפמוטים; הזוג שקיבלתי מתנת-חתונה מאאמו"ר זי"ע, ישלחו אותו לאוורוטש, לטרקלין של אבי הקדוש זי"ע. הזוג שקיבלתי מתנת-חתונה מאחמו"ר10 זי"ע, יתנו ל"זאל"11 אשר כאן.

            גביע הזהב, שישתמש בו אישי יחי' בבריאות עד ביאת משיח צדקנו.

            מגש הכסף וקערת הכסף, לבני היקר שליט"א.

            את הבגדים היותר טובים שיחלקו לבני משפחתי הקרובים, כמו נ"א12 חנהלע פרלוב, נ"א בת הרנ"ד13 מצירקאס. בגדים פשוטים יותר גם לנ"א12 מניעזין. והמותר לכלות עניות.

            בשנה הראשונה, מבקשת אני אישי שליט"א לחלק עבור נשמתי כפי נדבת רוחו הטהור. ובני היקר שליט"א, שיחלק בשנה הראשונה בכל שבוע, ביום [בשבוע] שבו אעבור לעולם האמת, לחם במחיר רובל אחד.

            בני היקר שליט"א שילמד בכל יום אחר התפילה משניות במנין. וגם הילדים יחיו מה"אגודה" שלי, מבקשת אני שילמדו בכל יום אחר התפילה פרק משניות בעד נשמתי, בהשגחתו של המשגיח ר' יחזקאל14 נ"י.

            הקב"ה ברחמיו המרובים ובזכות אבותי הקדושים והטהורים זי"ע, יעזרני לחיות את שנותיי בריאה, עם אישי שליט"א, ועם ילדינו שליט"א, יחדיו.

            שאזכה ואוכל לתקן את אשר פגמתי. וכשתבוא עתי, שיהיה בתשובה אמיתית. שלא אהיה נדחית ח"ו מאבותי הקדושים זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל בכל עת.

            אני כותבת הכל בדעת שלימה ובחושים זכים, ומבקשת שהכל יקויים.

            אני מאחלת לך מקרב ולב עמוק, שתהיה בריא וחזק עד ביאת משיח, ושתצליח בכל רצונותיך הקדושים.

            והשייך לילדינו שליט"א ולכללות העניינים, שהכל יתמלא לטובה, אמן.

            גם מבקשת אני סליחה ומחילה באם עשיתי פעם נגד רצונך הקדוש. והריני מוחלת לכל.

            מעומק הלב מבקשת אני מהא-ל הטוב שימחל לכל חטאי הגדולים והקטנים. שאזכה לחיות בתשובה אמיתית עד ביאת משיח צדקנו.

            זוגתך שטערנא שרה

            את החלק של לחם-אביונים, שיחלקו לחם ביום היארצייט. הנ"ל

 

            נכדותי היקרות והנחמדות יחיו עד מאה שנים, חנה'לע מושא'לע שיינדלע'לע יחיו.

            אליכן בקשתי, שתתנהגו בדרך הטוב והישר, שתשמרו על מה שנצטוויתם מקודם, ומה שילדים צריכים לשמור. לומר ברכות, לקרוא קריאת-שמע, לברך על כל מה שאתן אוכלות ושותות, ליטול ידיים בהקפדה ולברך.

            כשיהיה הקב"ה בעזרכן לגדול בצורה נאה אי"ה ולהיות לנשים, תשמרו מה שנשים חייבות על-פי הדין.

            לעולם אל תשכחו מי היו אבותיכן, כלומר, זקיניכן הגדולים והקדושים זי"ע. תמיד היתה להם מסירות-נפש על יהדות.

            תשמרו על מה שאתן חייבות, ואי"ה יהיו לכן דורות טובים ומבורכים. תשמרו שתבשיליכן יהיו בתכלית הכשרות, והקב"ה יעזור לכן בזכות אבותינו רבותינו הקדושים זי"ע שתהיו מאושרות גם בגשמיות.

            יברככן הקב"ה  בנותיי האהובות יחיו  באריכות ימים ושנים, בזיווגים טובים, בדורות טובים ומבורכים, שתהיו מאושרות ברוחניות וגשמיות, ושאזכה עוד גם אני לראות בזה.

            אמכן זקנתכן, דורשת שלומכן וטובכן תמיד כל הימים,

            שטערנא שרה

           

 

1. נאות-דשא בסמיכות לבאבינוביץ. לשם נסע כ"ק אדמו"ר הרש"ב וביתו בשלהי סיון תרס"ט, וכן בקיץ עת"ר.

2. הוא כ"ק האדמו"ר ר' יוסף יצחק מאוורוטש, בן כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק'.

3. =עד מאה שנה.

4. =דרשה-גישאנק.

5. =פראצענט.

6. היא אגודת-הנשים ("דאמען פעראיין") שיסדה הרבנית שטערנא שרה ע"ה, לתמיכת תלמידי ה'חדרים' בישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש. בוורשא עמדה הרבנית בראש אגודה דומה  "פרויען קאמיטעט"  שפעלה עבור כל תלמידי הישיבה (ראה: כרם חב"ד, ג, עמ' 204-198.

7. שלוש חברות צדקה שפעלו בליובאוויטש.

8. =יארצייט.

9. =משיח צדקנו.

10. =אדוני חמי מו"ר, הוא כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

11. הכוונה, כנראה, לאולם הישיבה.

12. נכדת אחי (ר' נחום דובער) [להלן  'נ"א מניעזין'  יכול להתפרש גם "נכדת אחותי"].

13. ר' נחום זלמן (ב"ר אהרן משה).

14. ר"י הימלשטיין, שהיה המשגיח על ה'חדרים'.

15. =ג-ט ב"ה (?)

16. =כל-ישראל בכל-עת.

17. מקרב ולב עמוק.

18. =על פי דין.

19. =אריכות ימים ושנים.

20. =אמכם זקנתכם, דורשת שלומכם.

21. תמיד כל הימים.

                                          (כפר חב"ד גל' 984)

 

 

 

מאמרים דומים

-