מאמרים

קונטרס בר מצוה תרנ"ג PDF

ספרים

קונטרס ע"ד הבר–מצוה של אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. כולל: צילום גוף כתי"ק מרשימתו "יאיר נתיב" למאמר ד"ה "איתא במדרש תילים". ועוד דרושים, מאמרים, לקוטי רשימות ושיחות מרבוה"ק בקשר לתקופת הב"מ. עם כת"י. "נסדר והוכן לדפוס על ידי יהושע בן חי' [מונדשיין] וחיים שאול בן חנה [ברוק]".

 

מאמרים דומים

-