מאמרים

קוצק, גור והרר"י אייבשיץ

דאצ׳ה

.

קוצק, גור והרר"י אייבשיץ

בגל' 37 הביא י' זייבלד מדבריו של הרב זילברברג בהקדמתו ל"חומש עם פירושי רבינו יהונתן אייבשיץ", בשמו של הרבי מקוצק, שאם לא היתה קיימת התנגדות לרבי יהונתן, היה רבי יהונתן זוכה להגיע למדרגה העליונה.

את השמועה הזו – המובאת באותה הקדמה ללא מקור – ניתן להקביל לשמועה דומה האמורה בשמו של בעל 'חידושי הרי"מ' מגור, מפי מקור נאמן, והיא בספר תולדותיו "מאיר עיני הגולה" (א, עמ' 21-20):

סיפר הרה"ח ר' משהלי וואלער ז"ל ששמע בעצמו מאת הרה"ג הר' דוב בעריש מייזילש ז"ל אבד"ק ווארשא, כשהי' במסבה יחד עם איזה רבנים מגדולי החסידים ובתוך שיחתו גינה מעשי המתנגדים הקיצונים שבודים מעשים שקרים על הנהגת החסידים שעוברים ח"ו על איסורים, והכל מחמת ריבי המפלגות וכו'.

אז שאלהו א' מידידיו מן הרבנים היושבים אז, אם כ"ת מכיר ויודע האמת שהכל מלשינות ושקר, א"כ למה לא נהפך עד עתה להיות בפירסום בין עדת החסידים, ומכש"כ אחר היותו זמן גדול בידידות ובצוותא חדא עם רבינו הקדוש [בעל 'חידושי הרי"מ'] זצ"ל מגור.

השיבו הרה"ג הנ"ל, היא הנותנת. הוא זצ"ל גרם לי לזה שהוכרחתי לבטל רצוני ונשארתי מחוץ לעדת החסידים. והענין הי' מפאת ב' דברים שסיפר לי מהפלגת רבותיו.

פעם א' כשישבנו יחד הפליג מאוד בשבחיו של הגאון הרבי ר' יונתן אייבשיץ ז"ל בעל או"ת, וסיפר בהפלגת חכמתו בכל הענינים ושהי' לו נשמה קדושה וטהורה מבחי' גבוהה מאוד, אבל ע"י המחלוקה שהי' נגדו מגדולי ישראל הי' לו עיכוב בדרכו. וסיים אח"כ ואמר, כי לולי המחלוקה והרדיפות שהיו לו הי' יכול להגיע בגדולתו כמעט לדרגת הרבי ר' בונים ז"ל [מפשיסחא].

ועוד פעם אחת דיבר עמי מגדולתו של היהודי מפרשיסחא זצ"ל, ואמר כי הנהו מאמין בבירור שהיהודי בעת שהעלה עשן מפיו מן הלילקע, כיון אז ממש אותן הכוונות שכיון הכהן הגדול בהקטרת הקטורת ביוה"כ לפני ולפנים.

והנה, אם הייתי שומע דברים כאלו מאיזה איש אחר יהי' מי שיהי', לא נשתוממתי כ"כ, ביודעי כי רק בפיו הנהו אומר כך, אבל אין זה אמונה גמורה בלבו רק דמיון של מחשבה בעלמא. אבל כאשר שמעתי זה מפיו הקדוש, ואני הכרתיו היטב כי אם הנהו אומר כן בוודאי קבוע בתוך לבו אמונה חזקה שכן הוא הדבר, ואיך יכולתי אח"ז להתדבק לחסידים עכ"ל.

ע"כ מהספר הנ"ל. דברים רבים ניתן ללמוד משיחה נאה זו, אך אנו לדרכנו נביט ונראה את מידת ההערצה המרובה שרחשו גדולי ישראל לר' יהונתן אייבשיץ.

 

            דאצ'ה

מאמרים דומים

-