מאמרים

קיצור המשך תרס״ו

אנשי שצעדרין (פורום)

תיאור יוזמתו של אחד מחניכי מוסד תומכי–תמימים בליובאוויטש, ר' גבריאל כגן ז"ל מכפר חב"ד, אשר הדפיס בשנת תשכ"ח קונטרס (סטנסיל) ובו "מפתח לשלש מאות הענינים שנתבארו בעשרים המאמרים שבהמשך רס"ז ורס"ח..". מעתיק מדברי הקדמתו של הנ"ל על מטרת הקונטרס.

 

קיצור המשך תרס"ו 

בימים אלו התפרסמה 'תשורה' לרגל הברמ"צ של הת' ברוך ב"ר דוד פלדמן, ובה "קיצור ומבנה המשך תרס"ו" (שהוא קיצור דקיצור ממה שעתיד להיות נדפס בסוף התרס"ו החדש, המבואר).

 זו הזדמנות להזכיר רעיון דומה, שנעשה בדיוק לפני ארבעים שנה, ע"י מי שחותם "א' מחניכי מוסד תומכי תמימים בליובאוויטש", ה"ה הרה"ח ר' גבריאל קאגאן ע"ה מכפר-חב"ד.

 בתשכ"ח הוא הו"ל קונטרס (סטנסיל) בן קטו עמודים שהוא:

 קונטרס המפתח, מפתח לשלש מאות הענינים שנתבארו בעשרים המאמרים שבהמשך רס"ז ורס"ח... גם תוכן הביאורים להענינים... הן מפתחות הענינים והן תוכן הביאורים להענינים הכל נעתק מדברי קדש שבעשרים המאמרים הנ"ל, לא נתוסף ולא נשתנה ח"ו אפילו תיבה אחת. וזאת להודיע כי בגוף ההמשך נמצאים עוד כמה וכמה ענינים שלא הובאו בהמפתחות שבקונטרס הזה.

 בהקדמתו "דברי המעתיק" הוא מבאר מה ראה על ככה:

 ..טעמי בזה הוא כי ההמשך דרס"ו מכיל ששים מא' (עם עשרים המא' דרס"ז ורס"ח). והלומדים בהמשך הזה מתחילין ללמוד – בדרך כלל – בהתחלת ההמשך, ומפני שלאו כל מוחא סביל דא עמקות הביאורים, אין מספיקין ללמוד בו רק חלק מההמשך דרס"ו, ומפסיקין, ולומדים עניני דא"ח אחרים שהם קלים להבינם.

 ומאחר שהמאמרים דרס"ו אין מספיקין לגמור, א"כ מובן דהמאמרים דרס"ז ורס"ח אין מספיקין אפילו להתחיל ללמוד.

 וידוע שכ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ זי"ע אמר קודם הסתלקותו "איך גיי אין הימעל, די כתבים לאז איך פאר אייך", מובן מלשונו הק' שכוונתו בזה הי' שישתדלו ללמוד בהם.

 ובפרט עשרים המאמרים האלו דרס"ז ורס"ח שיש להם יתרון על המאמרים הקודמים, כידוע דנעוץ תחלתן בסופן דוקא, והמאמרים דרס"ו שהן תחילתן של ההמשך נעוץ כוונתן בסופן, היינו בהמאמרים דרס"ז ורס"ח דוקא, שבהם דוקא מתבארים ענינים כאלו שנוגע לכל אחד מאתנו ללמוד בהם ולידע אותם, ובפרט בהמאמרים האחרונים דרס"ח שמצוה וחובה היא עלינו ללמוד אותם.

 ובשביל שיהי' נוח ללמדם עשיתי תיקונים הנ"ל, ציינתי בקונטרס הזה כל ענין לבדו שלא יסתבכו הענינים יחד, וגם העתקתי רק התוכן מהביאורים המוכרחים להענינים, ובזה יהי' תרתי לטיבותא

 א) שע"י הנ"ל יהי' נוח ללמוד עשרים המאמרים שבקונ' הזה שהוא לשונו הקדוש של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נבג"מ זי"ע ולא נשתנה אפילו תיבה אחת, ובמשך זמן קטן יכולים להיות בקי בכל הענינים שבעשרים המאמרים האלו עם ביאוריהם המוכרחים,

 ב) שאחר שיהי' בקי בהענינים כנ"ל יהי' נוח לו ללמוד בעה"י מאמרים אלו גם בגוף ההמשך עם כל הביאורים.

 עכ"ל של חסיד זקן מהדור הקודם, שו"ב בעל-בית ולא "משכיל" מופלא, תמים בנפשו ובמעשיו.

 יהי זכרו ברוך.

 לקונטרס מצורף תצלום המכתב שקיבל מהרבי, מכתב מי"ב אלול תשכ"ח, הוא המכתב הכללי-פרטי לחודש אלול (בלי ההערות), שתחילתו:

 מאשר הנני קבלת מכתבו מיום בדר"ח אלול וכן שני טופסים מהקונטרס "שלש מאות ענינים". ות"ח. ובפרט בענין המוסיף בלימוד דא"ח.

 

[י_לבנוני - 24/3/2008]

מאמרים דומים

-