מאמרים

ראיות ל"עשר ידות" (תגובה)

כפר חב״ד

מוכיח כי האמרה "כאשר יחסר לאדם יד אחת בחכמות – חסרות לו (עשר) [מאה] ידות בידיעת התורה" מיוחסת בצדק להגר"א (בתגובה לדברי המבקר בגל' 363).

כפר חב"ד, 364 (כ"ז טבת תשמ"ט), עמ' 42

 

הביטוי 'אד"ש'

הגר"א ולימוד החכמות

 

בגל' 363 נדפסה סקירה על ביאור התניא של הרב שטיינזלץ שליט"א, ושם כותב המבקר "לא מוצא חן בעיני הכינוי 'אד"ש', הנפוץ גם בין אנ"ש, שהם ראשי-תיבות של ראשי-תיבות". עכ"ל. כמובן שעל שאלה של טעם אין להתווכח, אבל אם לדין יש תשובה, וכך נהג גם כ"ק אד"ש בחיי חותנו כ"ק מוהריי"צ נ"ע (הדוגמאות הן למכביר, וראה למשל באג"ק ח"א עמ' קנה סעי' ד, י).

 

עוד נאמר בסקירה הנ"ל: " 'כאשר חסרה לאדם יד אחת בחכמות - חסרות לו עשר ידות בידיעת התורה'. אימרה זו, המיוחסת לגאון מוילנא... הוכח שאין הייחוס האמור נכון, אלא הושם בפיו על-ידי אנשים שהיו נתונים להשפעת ה'השכלה' והופיעו בציבור כשייכים לבית-מדרשו של הגר"א". עכ"ל.

דבריו אלו של המבקר משוללים יסוד; האמרה הנ"ל נתפרסמה עוד בחיי הגר"א ע"י ר' ברוך שיק משקלוב, הכותב (בהקדמת הספר 'אוקלידוס', האג תק"מ):

"בהיותי בק"ק וילנא המעטירה, אצל הרב המאור הגאון הגדול מ"ו מאור עיני הגולה החסיד המפורסם כמהור"ר אליהו נר"ו בחודש טבת תקל"ח, שמעתי מפי קדוש כי כפי מה שיחסר לאדם ידיעות משארי החכמות, לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחכמת התורה, כי התורה והחכמה נצמדים יחד". עכ"ל. (אם-כן, לא "עשר ידות" בלבד כמצוטט אצל הרב שטיינזלץ, אלא "מאה ידות"!...).

לא ידוע לנו שאמרה זו הוכחשה בדורו של הגר"א, ואף לא בדורות הסמוכים לו, גם לא בספרים שעסקו בתולדותיו ונכתבו ע"י נאמניו. ורק בשנים האחרונות קמו אנשים מגמתיים שדבר זה לא הי' לרוחם, והחליטו להכחיש את האמרה הנ"ל שאינה עולה בקנה אחד עם ההשקפות שהם רוצים לייחס לגר"א. וחבל שהכותב ב'כפר חב"ד' נותן יד למאמצי שיכתוב ההסטוריה.

ועוד - ועיקר - שהדברים הללו מנגדים למ"ש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, אשר שפתיו ברור מללו. וזלה"ק (ברשימתו הידועה, נדפסה בס' התולדות אדמוה"ז לרא"ח גליצנשטיין. עמ' קנט במהדורת תשכ"ז. עמ' 540 במהדורת תשמ"ג):

"הגר"א... היה אוהב חכמה ומדע, באמרו אשר שרשי כל המדעים הטבעיים והמושכלות הם במעמקי התורה, ולתורה יש צורך גדול בהם, להיות כל החכמות הם אברים מהתורה. ומרגלא בפיו הקדוש כל החכמות נצרכות לתורתנו הקדושה וכלולות בה, כי כפי מה שיחסרו לאדם ידיעות בשארי החכמות - יחסרון לו תשע ידות בחכמת התורה, כי התורה והחכמה נצמדות יחדיו". עכלה"ק.

 

מאמרים דומים

-