מאמרים

רישומי כתבי יד על אבן העזר

צפונות

תיאורם של שני כת"י מספריית האוניברסיטה בירושלים, השייכים לשו"ע אבן העזר, וראויים לתשומת לב הלומדים: ספר אבני זכרון מאת ר' אברהם ב"ר ד'; ספר נתיבות השלום מאת ר' משה נחמיה כהניו.

 

צפונות, ג (ניסן תשמ"ט), עמ' ק–קב

 

הרב יהושע מונדשיין
ירושלים

 

רישומי כתבי יד על אה"ע

כהמשך למאמרנו בגליון הקודם, להלן תיאורם של 2 כ"י מספריית האוניברסיטה בירושלים ת"ו, השייכים לשולחן-ערוך אבן העזר. ראויים הם חיבורים אלו לתשומת לב הלומדים.

 

1. "ספר אבני זכרון חלק אבן העוזר... על טוש"ע וקצת פסקי הרמב"ם". מאת ר' אברהם ב"ר ד'. נכתב בסטאוויסק (פלך לומז'א), תר"א. [11], 228 דף. 36X22 ס"מ, שער מצויר. (כ"י מס' 4/713)

בראש כה"י "עקד הספרים", רשימה אלפביתית של הספרים שמהם נלקטו הפסקים, ובהם כמה כ"י של ר' מאיר פוזנא. אחריהם "מחזרה אברהם", כללים וערכים מסודרים בסדר האלפבית. בדף 10: פלפול במס' כתובות. בסוף הספר (דפים 198,ב - 228,ב): "אבני נזר", תוכן העניינים לפי סדר הסימנים והסעיפים שבספר.

רוב ענין יש בדברי הפתיחה של המחבר: ...הגיד לי ידיד ואו"נ אי"א מרבים הוא ניהו כבוד הרב החריף הותיק המפורסם מוה"ר חנוך זונדיל נ"י מסלאנט ההי' מתאכן צל קורתי בנוסעו לאה"ק, איך שרב רבנן הגאון המנוח מוהרר"ח וולאזין נ"ע הי' חופ, ומתרעם על חכמי בני דורו על שאינם נותנים אל לבם לגשת למלאכת הקודש לקבץ דיעות השו"ת ולאחדם יחד עם ד' השו"ע, אשר ע"כ דברי הפוס' היותר מובהקים ותורתם חתומה, שבחיבורי טוהר של שו"ת שלהם מונחת בקרן זוית ובמחשכים הושיבני, ומורב [!] זמנינו מאומה אינם יודעים בזולת נושאי כלי השו"ע כמו הט"ז והש"ך שזכו להיות נדפסין עם השו"ע, לא יותר, וידוע הוא שרוב המעשה וחיקור הדין הוא בספרי השו"ת, אשר שם שם לו כל מחבר כל עיונו הדק דרך שקלא וטריא מקרב איש ולב עמוק, ואין איש שם על לב לעיין בם גם דרך עיונא בעלמא לשמיני' תסתיים שמעתי'... וכהנה וכהנה העיד הרב הוותיק הנז' בפני רבים מה ששמע מפי רבו הגדול הגאון המנוח תנצב"ה. ובהראותי להרב את יקר ת"ת חיבוריי אלה על השו"ע רפתה רוחו ונענע לי בראשו כאמרו שע"ז הי' כוונת הג' לקבץ נדחי כל הדיעות מהמון הפוסק והתשובות ולעשותו זר זהב סביב השו"ע והי' יהיו לאחדים בידי כל יושבי על מדין...

המחבר, אב"ד סטוויסק ו-פרען, בעהמ"ח ס' רשפי קשת. נפטר בשנת תרי"ג (כ"כ ר' חיים א"ל פענסטער בספרו 'חומת אבנים', כ"י 8/2403 דף 23,ב). ושמא הוא ר' אברהם ב"ר דוד מקרייזבורג , שחתימות מנויים (פרינומעראנטן) לספרו על השו"ע מקובצות בכ"י 8/3224 (אלא ששם נקרא חיבורתו 'גנזי המלך').

[צילום א]

[צילום ב]

2. [ספר נתיבות השלום. כולל הלכות הנצרכות מטוש"ע אבן העזר, ויקרא בשם ארחות חיים. והלכות הנצרכות מטוש"ע חושן משפט, ויקרא בשם ארחות משפט... מסביב לו נתיב ים להראות מקורי התלמוד והפוסקים, ועל שוליו דרך תשובה מראה דרך לדינים המחודשים הנמצאים בשו"ת ראשונים ואחרונים עם כמה הערות... ובסופו... דרך תבונות אשר מבינותם למדתי להבין... לברר וללבן באיזה דין חדש או להכריע בין ב' דעות....] מאת ר' משה נחמיה ב"ר משולם פייביש כהניו. נכתב בחאסלאוויץ, לפני תרי"ח. 76 דף. 38X25 ס"מ. (כ"י מס' 4/1467)

ספר 'נתיבות השלום' נדפס בקניגסברג תרי"ח (על אהע"ז ומעט מחו"מ), אח"כ בווארשא תרכ"א (על סי' י"ז מאהע"ז ומעט ומעט שו"ת והשמטות לחלק ראשון), ובירושלים תרל"ה (על חו"מ - מהדורה מורחבת יותר מבחלק הראשון). מהחלק 'דרך תבונות' שבכה"י נדפס רק מעט מזעיר, כמפורש בשער הדנפס ובהקדמת המחבר, תקוות המחבר להדפיסו בחלקים הבאים לא נתגשמה. גם החלק 'דרך תשובה' קוצר בדפוס.

לחיבור מצורפים מכתבים אל המחבר, טיוטות ורשימות ממנו עצמו - חלקן מתייחסות לספר 'נתיבות השלום' שבדפוס (50 דפים).

לתולדות המחבר: "זכרון לחובבים ראשונים" חוברת ח'; תולדות חכמי ירושלים ח"ג ע' 270; מילואים עמ' 78.

[צילום ג]

 

מאמרים דומים

-